UZNESENIE OZ zo dňa: 13.12.2012

UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 13.12.2012,  č.: 5/2012.

OBECNÉZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1.Žiadosť o súhlas na vybudovanie prístupovej cesty v časti Zázrivá, Demkovská (Rovná Hora smerom do Miškov).
2.Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce pre žiadateľov OZ Trojruža, J. Jančeka 353/24, Ružomberok a OZ Happy Moments, Bystrická cesta 192, Ružomberok na činnosť súkromných stredísk záujmovej činnosti na žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Zázrivá.
3.Stanovisko hlavného kontrolóra obce Mgr. Jozefa Kazárika k rozpočtu obce na roky 2013-2015.
4.Ukončenie prenájmu obecných priestorov v budove na nástupišti p. Pavlom Lášticom, Dolina 28, Zázrivá dňom 4. 1. 2013.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík, člen: Anton Drengubiak a Tibor Bílek.
2. Zapisovateľa: Ing. Jána Žúbora.
3. Overovateľov  zápisnice: Pavol Otruba a Peter Štyrák.

C/ Schvaľuje:
1.Príspevok na autobusový spoj do Bielej – prípoj na „prvý ranný spoj“ v sume cca 1.400.-€/rok.
2.Žiadosť p. Antona Zubaja, Ráztoky 88 o majetkoprávne vysporiadanie miestnej komunikácie – odpredaj obci Zázrivá dvoch pozemkov parc. č. 12176/1 – záhrady o výmere 36 m2 a parc. č. 12176/2 – záhrady o výmere 154 m2 v k. ú. Zázrivá, Ráztoky , ktoré sú časťou miestnej komunikácie. OZ schválilo odkúpenie uvedených pozemkov za cenu 6.-€/m2.
3.Žiadosť Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová, pracovisko Havrania č. 35 o finančný príspevok vo výške 400.-€ na zakúpenie zdvíhacieho zariadenia pre imobilných klientov domova v Havranej ( na porytie časti nákladov na zariadenie ).
4. Žiadosť Spišskej katolíckej charity, Domu Charitas Zázrivá o finančný príspevok vo výške 400 .-€ na zakúpenie vianočných darčekov pre klientov Domu Charitas.
5. Žiadosť Spišskej katolíckej charity, Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Dolný Kubín o finančný príspevok vo výške 200 .-€ na činnosť Agentúry.
6. Žiadosť p. Daniely Otrubovej, Stred 435, Zázrivá o prenájom priestorov v Dome služieb, ktoré sa uvoľnia ukončením prenájmu  terajšej prevádzky Konzumu. Výber prebehol losovaním z dvoch žiadostí.
7. Žiadosť p. Jozefa Jantu a manž. Jany Jantovej, Stred 420, Zázrivá – odpredaj pozemku C KN parc. č. : 4600/7 – ostatná plocha o výmere 45 m2 , ale iba diel č. 4 o výmere 41 m2 a 331/2 – záhrada o výmere 89 m2 , ale iba diel č. 2 o výmere 32 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred v zmysle predloženého GP č. 17808391-32/2012, úradne overeného 02. 11. 2012, pri ich rodinnom dome pod výstavbu garáže za cenu 10.-€/m2. Odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa, nakoľko odpredávané priľahlé pozemky k pozemkom žiadateľov, svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľov. Za odpredaj hlasovali všetci 9 prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej a to: Bc. Jozef Jurík, Tibor Bílek, Jozef Červeň, Anton Drengubiak,  Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor.
8.Žiadosť o finančný príspevok vo výške 150.-€ pre „Materské centrum Ovečkovo“ na jeho činnosť.
9. Žiadosť p. Ing. Pavla Kubalu, Royova 23, Bratislava o odpredaj obecných pozemkov v podiele ¼ – na zapísaných na LV č. 10372 a to parc. č.: 19255/1 – záhrady o výmere 186 m2, 19268 – TTP o výmere 133 m2, 19269 – TTP o výmere 478 m2  a  19270 – orná pôda o výmere 797 m2  v k. ú. Zázrivá, Biela  ( okrem parc. č. 19255/2, ktorá je súčasťou miestnej komunikácie ), za cenu 10.-€/m2. Odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa, nakoľko odpredávaný priľahlý pozemok k pozemkom žiadateľa, svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa. Za odpredaj hlasovali všetci 9 prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej a to: Bc. Jozef Jurík, Tibor Bílek, Jozef Červeň, Anton Drengubiak,  Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor.
10. Žiadosť p. Eleny Fedorovej, FELA, Stred 369, Zázrivá o predĺženie prenájmu obecných priestorov, v ktorých sa nachádza prevádzka Konzum do 31. 1. 2013.
11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce  Zázrivá.
12.Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania miestnych  daní okrem dane z nehnuteľností na území Obce  Zázrivá.
13.Všeobecne   záväzné   nariadenie  obce   Zázrivá  o  podmienkach určovania a vyberania miestneho
poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú  na území Obce Zázrivá.
14.Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác  právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.
15. Predložený návrh na zvýšenie poplatkov na obecnom úrade a v kultúrnom dome od 1. 1. 2013.
16. Úpravu rozpočtu Základnej školy v Zázrivej, Stred č. 122 na rok 2012 podľa skutočného čerpania finančných prostriedkov za rok 2012.
17. Úpravu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2012 podľa predloženého návrhu rozpočtového opatrenia č. 2.
18. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2013 – 2015.
19. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Zázrivá na 1. štvrťrok 2013.
20. Inventarizačnú komisiu v zložení: predseda Ing. Ján Žúbor, členovia: Mgr. Jozef Kazárik, Anton Drengubiak, Jozef  Červeň a Stanislav Žúbor.
21. Odpísanie nedobytnej pohľadávky vo výške 23,22 € Prefa Sučany, a.s..
22. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2013 vo výške 4.500.- € pre TJ Fatran Zázrivá, futbalový klub.
23. Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá na roky 2011-2016.
24. Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Obcou Kety, Poľsko a Obcou Zázrivá, Slovensko.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá