UZNESENIE OZ zo dňa: 25. 05. 2012

UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 25.05.2012, č.:2/2012.

OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:

1.Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu pre p. Ivetu Kozákovú, Stred 87, Zázrivá.

2.Žiadosť p. Ing. Františka Smiška s manž., bytom Bieloruská 5, Michalovce o poskytnutie súčinnosti pri realizácii protipovodňových opatrení.

3.Žiadosť p. Albína Chudaša, Havrania 34, Zázrivá o finančný príspevok na rekonštrukciu mostu ku jeho domu.

4. Žiadosť p. Jozefa Jantu s manž., Stred 420, Zázrivá o odkúpenie časti neknihovaného pozemku z parc. č. E KN 20967/3 o výmere cca 70-80 m2 pod výstavbu garáže pri ich rod. dome v k. ú. Zázrivá, Ústredie. O odpredaji požadovaného pozemku rozhodne OZ po doložení geometrického plánu, pričom pozemok nemôže byť evidovaný ako vodná plocha.

4.Žiadosť p. Margity Volekovej, Ráztoky 35, Zázrivá o odkúpenie neknihovaných pozemkov parc. č. C KN 1637/30 TTP o výmere 75 m2 v k. ú. Zázrivá, Demkovská /Rovná Hora/ pri novostavbe penziónu.

5.Žiadosť p. Jozefa Marku a manž., M. Hattalu 2159/38-43, Dolný Kubín o odkúpenie neknihovaného pozemku – časti parc. č. 20911/2 – ostatné plochy o výmere cca 60 m2 pod výstavbu garáže v k. ú. Zázrivá, Ráztoky.

6. Žiadosť p. Jána Mahúta, Plešivá 3, Zázrivá o  odkúpenie neknihovaných pozemkov parc. č. C KN 3888/3 – orná pôda o výmere 63 m2 , C KN 3896/11– ostatná plocha o výmere 16 m2 a C KN 3896/9 – ostatná plocha o výmere 17 m2 v k. ú. Zázrivá, Plešivá. O odpredaji rozhodne OZ po vysporiadaní si  priľahlých pozemkov od súkromných vlastníkov žiadateľmi.

7. Žiadosť p. Jozefa Záňa, Dolina 127, Zázrivá o odkúpenie neknihovaného pozemku pri jeho rod. dome v k. ú. Zázrivá, Dolina.

8.Informáciu p. Mgr. Medveckej o stave a fungovaní lekárne v Zázrivej.

9.Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mgr. Jozefa Kazárika za obdobie marec až máj 2012.

B/ Volí:

1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík

člen: Ing. Miroslav Macek

člen: Pavol Otruba.

2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.

3. Overovateľov  zápisnice: Jozef Červeň, Tibor Bílek.

4. Členov školskej rady: Stanislav Žúbor, Ambróz Otruba, Bc. Jozef Jurík a Ján Štyrák.

C/ Schvaľuje:

1.Žiadosť rodiny Sporkovcov, Kozínska 11, Zázrivá o pomoc pri odstraňovaní následkov po povodni a to vo forme materiálovej pomoci do výšky 100.- € .

2.Žiadosť p. Pavla Tyemiaka a manž., bytom SNP 1200/19, Dolný Kubín o odkúpenie spoluvlastníckych podielov obce v podiele 4/63-iny v pozemkoch zobrazených v zmysle geom. plánu č. 45564604-7/2012, úradne overeného 09. 03. 2012 ako C KN parc. č.:   806/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2, čo predstavuje 16,95 m2,  806/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, čo predstavuje 2,10 m2,  806/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, čo predstavuje 0,83 m2,  806/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, čo predstavuje 0,19 m2,  807/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, čo predstavuje 0,06 m2 a   807/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, čo predstavuje 0,25 m2, za cenu: 5.- €/m2, odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko odpredávané priľahlé pozemky k pozemkom žiadateľov, svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľov. Za odpredaj hlasovali všetci 7 prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Tibor Bílek, Jozef Červeň, Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Pavol Otruba a Stanislav Žúbor.

3.Opravu obecného mostu v Doline „u Záňov „ do výšky 3.500.- €.

4.Úpravy cestovného poriadku SAD podľa návrhu SAD.

5.Úpravu rozpočtu ZŠ  na rok 2012 podľa predloženého návrhu.

6. Úpravu rozpočtu obce  na rok 2012 – zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

7.Opravu cesty „do Pasiek“.

8.Plat starostovi obce s účinnosťou od 1. 6. 2012 vo výške 2.025.-€ ( 1,98 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve plus navýšenie o 30 %).

9.Opravu chodníka a múrika pri kaplnke v Ústredí (Vyšný koniec).

D/ Rozhodlo:

1.Neodpredať žiadateľovi spol.   SYRMIX Zázrivá, s.r.o. , Dolina č. 164, zastúpenej konateľkou p. Katarínou Košarišťanovou,  pozemok zobrazený v zmysle geom. plánu č. 36433756-166/2011, úradne overeného 25. 10. 2011, ako C KN parc. č. 720/9-TTP o výmere 32 m2 . Za odpredaj hlasovali  zo 4 prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej zo 7 prítomných poslancov a to: Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek a Stanislav Žúbor, čo však nie je požadovaná 3/5 – inová väčšina v zmysle §  9a, ods. 8e, Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov,  hlasovania sa zdržali 3 poslanci: Tibor Bílek, Jozef Červeň a Pavol Otruba. Proti odpredaju nebol nikto.

 

Mgr.  Matúš  Mních

starosta  obce  Zázrivá