UZNESENIE OZ zo dňa: 28. 06. 2012

U Z N E S E N I E

zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,

konaného dňa:  28. 06.  2012,  č.:  3 / 2012.

 

OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:

1. Plnenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2011.

2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Zázrivá  za rozpočtový rok

2011.

3. Výstavbu chodníka v Ústredí na Vyšnom konci s asfaltovým krytom.

4. Položenia kanalizačného potrubia v Ústredí v časti od Soliska po budovu Urbáru, poz. spol. Zázrivá a pripojenie kanalizačného potrubia od budovy bývalého obecného úradu, uvedený úsek následne vyasfaltovať.

5. Žiadosť o položenie chráničky do budovaného chodníka podanú firmou Dolný Kubín NET, s.r.o., Okružná 2061/3, Dolný Kubín.

B/ Volí:

1. Návrhovú komisiu: predseda: Anton Drengubiak

člen:         Tibor Bílek

člen:         Ing. Miroslav Macek.

 

2. Zapisovateľa:  Ing. Jána Žúbora.

 

3. Overovateľov  zápisnice:   Jozef Červeň a Pavol Otruba.

 

C/ Schvaľuje:

1. I. celoročné hospodárenie obce Zázrivá za rozpočtový rok 2011

– bežné príjmy: 1 388 432 Eur

– bežné výdavky: 1 239 643 Eur

– prebytok bežného rozpočtu: 95 333 Eur

– kapitálové príjmy: 6 400 Eur

– kapitálové výdavky: 140 049 Eur

– schodok kapitálového rozpočtu – 133 649 Eur

– príjmové FO: 47 056 Eur

– výdavkové FO: 0 Eur

– hospodársky výsledok FO: 47 056 Eur

 

II. celkový výsledok hospodárenia obce Zázrivá za rok 2011 vo výške 31 184,68 Eur bez

výhrad.

 

III: prevod prebytku rozpočtu za rok 2011 do rezervného fondu v čiastke 14 682,89 eur.

 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2012.

3. Odpredaj pôvodne neknihovaného pozemku parc. č. C KN 1637/30 – TTP o výmere 75 m2 zobrazeného v zmysle GP č.: 30216621-100/2011, v k. ú. Zázrivá, Demkovská, žiadateľke

Margite Volekovej, bytom 027 05 Zázrivá, Ráztoky 35 za  cenu: 10.- €/m2. Odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa, nakoľko odpredávaný priľahlý pozemok k pozemkom žiadateľky, svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľky. Za odpredaj hlasovali všetci 8 prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) v Zázrivej a to: Tibor Bílek, Jozef Červeň, Anton Drengubiak,  Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor.

4. Zrušenie káblovej televízie v časti  Stred  – IBV  k 30. 06. 2012.

5. Opravu miestnej komunikácie v Ústredí- do Pasiek v celkovom náklade 16. 914,12 €.

6. Odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Zázrivá parc. č. E KN:  142/1-zast. pl. o výmere 26 m2 a 142/2 – zast. pl. o výmere 126 m2 v k. ú. Zázrivá – Stred – centrum obce,  od predávajúceho Vladimíra Papalu, bytom 027 05 Zázrivá, Petrová č. 18 za cenu: 19.- €/m2.

7. Žiadosť ELVISDK, s.r.o., Veličná 151, zast. Róbertom Papšom,  o uloženie optickej chráničky do budovaného chodníka v Ústredí pre možnosť  internetového pripojenia v tejto časti.

8. Výstavbu tribúny a nákup podlahoviny z vodovzdorného materiálu.

9. Opravu cesty štrkom ( 2 fúry ) v časti Dolina, smerom k novostavbe domu p. Vladimíra Karcola, bytom Dolina 121.

10. Opravu cesty štrkom v Ústredí – do Pasiek, smerom k domu Jozefa Jurčíka.

11. Opravu ihriska v Bielej do výšky 800.- € na materiálové náklady.

 

JUDr.  Matúš  Mních

starosta  obce  Zázrivá

na stiahnutie v PDF