UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 23. 02. 2015, č.: 1 / 2015

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 23. 02. 2015, č.: 1 / 2015

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1.) Stanovisko pedagogických pracovníkov Základnej školy v Zázrivej k plánovanému administratívnemu zlúčeniu Materskej školy a Základnej školy a presunu Materskej školy z vlastnej budovy Materskej školy do budovy Základnej školy.

B/ Volí:
1.) Návrhovú komisiu: predseda:
Bc. Jozef Jurík,
člen: Anton Drengubiak,
člen: Jozef Červeň.
2.) Zapisovateľa:
Ing. Ján Žúbor.
3.) Overovateľov zápisnice:
Jana Pazderová,
Ambróz Otruba.

C/Schvaľuje:
1.) Podanie projektu na rekonštrukciu priestorov Základnej školy pre potreby Materskej školy na základe „Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015“ a s procesom zlúčenia Základnej školy a Materskej školy a so zámerom následného presťahovania Materskej školy do uvoľnených priestorov Základnej školy.

JUDr. Matúš Mních
starosta Obce Zázrivá

link na stiahnutie vo forme PDF tu:

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 23. 02. 2015, č.: 1 / 2015