UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 27. 02. 2015, č.: 2 / 2015

UZNESENIE zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  27. 02.  2015,  č.:  2 / 2015.

OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1. Žiadosť p. Ing. Františka Smiška a manž. Terézie Smiškovej, obidvaja bytom Stred č. 279, Zázrivá   o zámenu pozemkov medzi nimi a obcou Zázrivá.
2. Žiadosť p. Tatiany Prílepkovej, Havrania 5, Zázrivá o poskytnutie pomoci pri rekonštrukcii prenajatých priestorov od obce v Dome služieb za účelom prevádzkovania kaviarne.
3. Plán zasadaní obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2015.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík, člen: Jana Pazderová a Ambróz Otruba.
2. Zapisovateľa: Ing. Ján  Žúbor.
3. Overovateľov  zápisnice: Stanislav Žúbor a Mgr. Marek Bílek.

C/ Schvaľuje:
1. Zámer odpredať žiadateľovi p. Erikovi Lackovi , Havrania 71, Zázrivá pôvodne neknihovaný pozemok – časť   E KN parc. č. 20967/7 – vodné plochy o výmere 132 m2, ale v zmysle GP č. 30216621-025/2004, pozemok zobrazený ako C KN parc. č. 3383/8, zast. pl. o výmere 37 m2 v k. ú. Zázrivá, Havrania z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome. OZ schválilo zámer odpredaja uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2 , čo predstavuje celkom: 370.- €, pričom odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávané pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľov  a s pozemkami žiadateľov  tvoria súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2015, zo dňa 27. 02. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci 8 prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták,  Anton Drengubiak,  Mgr. Marek Bílek, Jana Pazderová, Ambróz Otruba, Stanislav Žúbor a  Peter Štyrák ( 1 poslanec – Jozef Červeň  nebol prítomný).
2. Žiadosť p. Erika Lacka, Havrania 71, Zázrivá o súhlas OZ k odkúpeniu pozemkov C KN parc. č.: 3384/5 záhrada o výmere 109 m2, 3384/3 zastavaná plocha o výmere 7 m2 a 3384/2 zastavaná plocha o výmere 32 m2 v k. ú. Zázrivá, Havrania od Slovenského pozemkového fondu  z dôvodu vysporiadania pozemkov pod domom a pri dome žiadateľa. OZ schválilo súhlas na odkúpenie uvedených pozemkov a za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci ( 1 poslanec – Jozef Červeň  nebol prítomný).
3. Zámer odpredať žiadateľovi p. Jaroslavi Matúšovi, Ráztoky 87, Zázrivá,  pôvodne neknihovaný pozemok –  E KN parc. č. 20911/14 – ostatné plochy o výmere 18 m2 , k. ú. Zázrivá, Ráztoky, ktorý sa nachádza pri jeho pozemkoch z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome s. č. 87. OZ schválilo zámer odpredaja uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2 , čo predstavuje celkom: 180.- €, pričom odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávané pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľov  a s pozemkami žiadateľov  tvoria súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2015, zo dňa 27. 02. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci 9 prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták,  Anton Drengubiak,  Mgr. Marek Bílek, Jana Pazderová, Ambróz Otruba, Stanislav Žúbor ,  Peter Štyrák a Jozef Červeň.
4. Zateplenie stropu v Dome služieb – v bývalej miestnej knižnici a to do sumy max. 1.000.-€.
5. Vyňatie pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pod „ČOV Zázrivá“ a to na zastavané plochy v zmysle žiadosti.
6. Zmenu rozpočtu obce Zázrivá rozpočtovým opatrením č. 1.
7. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zázrivá.
8. Odpredaj obecných akcií Prima banke, a.s., akcie SK 1110001270 v počte kusov 22, za cenu 13.200.-€.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

link na stiahnutie vo forme PDF tu:

Uznesenie 2-2015