Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 27.09.2013, č.: 3/2013

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 27.09.2013, č.: 3/2013

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1. Žiadosť o opravu cesty nad Sihlami IBV od p. Štefana Mahúta a ďalších občanov z tejto lokality.
2. Žiadosť p. Petra Šuvadu, Dolina 179 o namontovanie verejného osvetlenia.
3. Žiadosť rod. Fašánkovej, Ligasovej, Janťákovej o namontovanie verejného osvetlenia smerom od hájenky na Mlynisko.
4. Správu  o „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov z RO-ROP- Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR“  ( rekonštrukcia a zateplenie školských budov ), pričom  OZ poveruje starostu obce vykonať právne kroky o určenie platnosti zmluvy na poskytnutú dotáciu.
5. Správu p. Bc. Jozefa Juríka o kultúrnej akcii Zázrivské dni.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík, člen: Ing. Miroslav Macek a Pavol Otruba.
2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.
3. Overovateľov  zápisnice: Anton Drengubiak a Peter Štyrák.

C/ Schvaľuje:
1. Zámer odpredať obecný pozemok a zameniť pozemok a to : odpredať C KN parc. č. 2635/4, zast. plochy o výmere 120 m2 a zameniť pozemok C KN parc. č. 2634/22, zast. pl. o výmere 2 m2 . Cena: 16,6 €/m2,  pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1999 Zb.. Za odpredaj hlasovali všetci 8 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Tibor Bílek, Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor, žiadateľom: Ing. Igorovi Žúborovi a manž. Bc. Zuzane Žúborovej, Stred 471, v zmysle geodetického zamerania.
2.  Zámer odpredať obecný neknihovaný pozemok parc. č. C KN 2246/4, zast. plochy o výmere 124 m2 , ktorý bol vytvorený z E KN parc. č. 20901/1, ostatné plochy ( diel č. 15 o výmere 15 m2 ) a z E KN parc. č. 20974/4, vodná plocha ( diel č. 16 o výmere 109 m2 ) za cenu: 10.-€/m2, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1999 Zb.. Za odpredaj hlasovali všetci 8 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Tibor Bílek, Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor, žiadateľom: Matúšovi Volekovi a manž. Margite Volekovej, Ráztoky 35, v zmysle predloženého GP č. 30216621-037/2013.
3. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole Stred 122 Zázrivá za školský rok 2012/2013.
4. Žiadosť o úpravu rozpočtu Základnej školy Stred 122, Zázrivá na rok 2013 pre : Základnú školu, CVČ a ŠKD.
5. Návrh zmeny rozpočtu obce Zázrivá na rok 2013 v zmysle predloženého Rozpočtového opatrenia č. 1.
6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2013.
7. Dva  volebné  okrsky  pre voľby  do VÚC 2013, miesta na vylepovanie plagátov – dve betónové skruže pred kultúrnym domom.
8. Zámer zlúčenia „Základnej školy Zázrivá“ a „Materskej školy Zázrivá“ do jedného subjektu „ Základná škola s materskou školou“  Stred 122, Zázrivá .
9. Poplatky za: Centrum voľného času: 1.-€/žiaka/mesiac, Školský klub detí: 3.-€/žiaka/mesiac od 1. 10. 2013.

D/ Rozhodlo:
1.Nedať súhlas k odpredaju pozemku od  Slovenského pozemkového  fondu,  parc. č. E KN 20840, ostatné plochy, k. ú. Zázrivá (miestna komunikácia)  žiadateľke Janke Habánikovej, Na Kopanici 1566/24, Dolný Kubín, z dôvodu zamedzenia prístupu pre vlastníkov ostatných susediacich pozemkov. K právu prechodu cez pozemok parc. č. E KN 20840/1 obec Zázrivá nemá námietky, nakoľko uvedený pozemok je vo vlastníctve  Slovenského pozemkového fondu.

JUDr.  Matúš  Mních – starosta obce  Zázrivá

linka na stiahnutie vo forme PDF tu:

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 27.09.2013, č.: 3/2013