Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 21.03.2014, č.: 1/2014

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 21. 03. 2014, č.: 1 / 2014.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:

1. Žiadosť o opravu cesty v Bielej od rodín Chovancovej a Madigárovej. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

B/ Volí:

1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík, člen: Stanislav Žúbor, Ambróz Otruba.

2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.

3. Overovateľov zápisnice: Anton Drengubiak a Jozef Červeň.

C/ Schvaľuje:

1. Odpredaj obecného, pôvodne neknihovaného pozemku p. JUDr. Jaroslavovi Lášticovi, bytom  ,  , parc. č. E KN 20829/2, ostatné plochy o výmere 98 m2 v k. ú. Zázrivá, Kozinská za cenu: 10.-€/m2, čo predstavuje cenu celkom: 980.-€, slovom deväťstoosemdesiat Eur, z dôvodu vysporiadania pozemkov pod jeho rodinným domom s. č. 65 a vo dvore. Odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zre-teľa, nakoľko uvedený pozemok susedí s pozemkami žiadateľa, svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa, časť sa nachádza pod domom žiadateľa a časť tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2014, zo dňa 21. 03. 2014, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v zmysle § 9a, ods. 8e, Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, za odpredaj hlasovali všetci 7 prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ( z 9 všetkých poslancov OZ, 2 poslanci neboli prítomní ) a to: Bc. Jozef Jurík, Jozef Červeň, Anton Drengubiak, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor.

2. Prenájom obecného, pôvodne neknihovaného pozemku C KN parc. č. 2969/4, o výmere 61 m2 žiadateľom p. Jánovi Jurčíkovi a manž. p. Jane Jurčíkovej, pri ich rodinnom dome za účelom skladovania palivového dreva. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

3. Prenájom obecného, pôvodne neknihovaného pozemku časť E KN parc. č. 20967/1, o výmere 50 m2 žiadateľovi p. Albínovi Fedorovi, pri jeho rodinnom dome za účelom výstavby garáže. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

4. Súhlasné stanovisko Obce Zázrivá k odkúpeniu pozemkov od Slovenského pozemkového fondu pre žiadateľa Libora Haviara, bytom , v k. ú. Zázrivá Petrová pod jeho garážou a vstupom do garáže v zmysle GP č. 32271093-63/2012: parc. č. C KN : 1722/4, zast. pl. o výmere 49 m2, 1722/9, zast. pl. o výmere 19 m2, 1722/8, zast. pl. o výmere 4 m2 a 1722/10, zast. pl. o výmere 7 m2 v celosti. Obec Zázrivá si neuplatňuje predkupné právo na uvedené pozemky. Za súhlasné stanovisko hlasovali všetci 7 prítomní poslanci ( z 9 všetkých poslancov OZ, 2 poslanci boli neprítomní).

5. Zámer odpredať obecný, pôvodne neknihovaný pozemok v k. ú. Zázrivá, Havrania žiadateľke p. Márii Pazderovej,  bytom  z dôvodu vysporiadania si pozemkov pri rodinnom dome a to pod hospodárskou budovou a vo dvore – pozemku E KN parc. č. 20838/3 – ostatné plochy o výmere 23 m2 za cenu 10.- €/m2, čo predstavuje celkom sumu: 230.-€, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza pod stavbou hospodárskej budovy žiadateľky a časť tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2014, zo dňa 21. 03. 2014, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci 7 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Anton Drengubiak, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Stanislav Žúbor, Peter Štyrák a Jozef Červeň ( 2 poslanci neboli prítomní).

6. Súhlasné stanovisko k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkového terminálu v mieste prevádzky: reštaurácia Jana Smolková, Stred 153, 027 05 Zázrivá, pre žiadateľa: Junior Game, spol. s r.o., Bebravská 11, 821 07 Bratislava. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

7. Prenájom obecného, pôvodne neknihovaného pozemku časť E KN parc. č. 20967/5, v k. ú. Zázrivá, Stred o výmere cca 51 m2 žiadateľovi p. Albínovi Kurtovi, za účelom skladovania palivového dreva. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá , ktorým sa vyhradzujú na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014, konaných 24. 05. 2014 – dve betónové skruže pred kultúrnym domom.

D/ Rozhodlo:

1. Zrekonštruovať miestnu komunikáciu – doviesť 2 – 3 fúry štrku a rozprestrieť ho na ceste v Ráztokách, Sihle-Jamy v zmysle žiadosti p. Ľudmily Špimrovej, z dôvodu umožnenia prístupu k ich rodičovskému domu s.č. 78 Ráztoky. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

2. Obecný úrad osloví Okresný dopravný inšpektorát v Dolnom Kubíne ohľadom umiestnenia dopravnej značky „ zúžená vozovka“ v úseku cesty v Ústredí pri dome žiadateľky p. Márie Bielkovej. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

3. Zrekonštruovať lavicu v časti Stred, smerom do Mahútov v zmysle žiadosti p. Emílie Gomolovej, rod. Mahútovej. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

4. Neschváliť žiadosť súkromného Centra voľného času ABC Martin, Košťany nad Turcom 145 o dotáciu z rozpočtu obce Zázrivá na jeho činnosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

E/ Ukladá:

1. Prednostovi úradu zvolať stretnutie ohľadom žiadosti o stanovisko k umožneniu prechodu k pozemkom žiadateľov parc. č. 2614/8 a 2614/10 p. Jozefa Matúša,   a p. Márie Gergišákovej, po ceste na parc. č. 11438 a 14439/2 v k. ú. Zázrivá, Grúne s jedným z vlastníkov uvedených parciel. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

linka na stiahnutie vo forme PDF tu:

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 21.03.2014, č.: 1/2014