VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov
Oznámenie
o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadateľ – stavebník, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, podal dňa 31. 08. 2021 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia cesty 11/583 – zosuvy“ stavebný objekt „Sanácia zosuvu v km 32,415 -32,925“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch: existujúca pozemná komunikácia 11/583 – líniová stavba a na pozemkoch pare, č. KN-C 4272, 1748 a 1062, na obdobie do 01/2023, z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, ktoré bolo ukončené 24. 08. 2021.

Dokument vo forme PDF na stiahnutie tu: ver_vyhl_zsk2.pdf