VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
o začatí spoločného vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebník Radoslav Zaťko, trvale bytom Krasňany 382, 013 03 Krasňany, podal dňa 26.07. 2023 na príslušný špeciálny stavebný úrad v Zázrivej podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd (odber podzemných vôd) podľa § 21 odst.l písm.a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Studňa a vodovodná prípojka“ podľa § 26 vodného zákona a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Uvedeným dňom sa zahájilo spoločné vodoprávne konanie vo veci osobitného užívania vôd a povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Umiestnenie stavby
Vodná stavba sa uskutoční na pozemku C KN pare. č. 1714/13 a od susedného pozemku C KN pare.č. 1714/14 bude umiestnená cca 11.00 m.
Popis stavby: projektová dokumentácia rieši zásobovanie pitnou vodou k osobnej potrebe obyvateľov „novostavby rodinného dvojdomú“, ktorá bude postavená na pozemku C KN pare.č.: 1714/13. Studňa bude riešená ako vŕtaná hĺbky cca 15 m. Vrchná časť studne je tvorená betónovými skružami o priemere 1200 mm, ktorých dno je zabetónované monolitickou platňou, v dne studne je vrt a do neho následne vložená plná a dierovaná zárubnica o priemere 200 mm. Nad vŕtanou studňou sa osadí vodovodná šachta, v ktorej bude zabudovaná elektrická časť čerpadla – riadiaca jednotka a potrebné armatúry na potrubí ako guľový uzáver a spätná klapka príslušnej dimenzie.
Priestor okolo studne do vzdialenosti 2 m od okraja šachty bude vydláždený a vyspádovaný smerom od studne, so sklonom najmenej 2%. Preliačiny okolo studne, v ktorých by sa zadržiavala povrchová voda, je potrebné vyplniť nezávadnou zeminou, alebo okolie odvodniť a vodu odviesť mimo okolia studne. Vodovodná prípojka „VP“ od studne k objektu rodinného domu sa vybuduje z rúr HDPE DN 32 o spáde nad 0,3% smerom k vodomernej šachte. Vodomerná prípojka k objektu garáže sa vybuduje z rúr HDPE DN 32 v dĺžke cca 9,9 m a o spáde nad 0,3% smerom k vodomernej šachte.

verejná vyhláška – Oznámenie o začatí spoločného vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania v PDF