Verejná vyhláška – OZNÁMENIE o začatí stavebného konania stavby a upustenie od ústneho pojednávania

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania stavby a upustenie od ústneho pojednávania
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebník Lenka Trnovcová, trvalé bytom Havrania 67,027 05 Zázrivá, v splnomocnenom zastúpení Ing. Ignácom Máčikom, bytom Tatranská 74, 974 11 Banská Bystrica, podal dňa 25.07.2023 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Novostavba rodinného domu, spevnených plôch a prípojky na inžinierske siete“ na pare. č. C-KN: 1808/28 a 1808/29, v k. ú. Zázrivá, Dolina, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č.32271093-136/2018 vyhotoveným spoločnosťou Ing. lev Švárny, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom dňa 10.12.2018, pod G1 630/2018. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania stavby a upustenie od ústneho pojednávania v PDF

Technická dokumentácia stavby v PDF