Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania RD 2

Stavebník Viera Zaťkova Polláková, trvalé bytom Stred 314, 027 05 Zázrivá podala dňa 15.05.2024 s posledným doručením dňa 28.05.2024 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Rodinný dom II, spevnené plochy a prípojky na inžinierske siete“, na pare. č. KN-C: 2632/181, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č.30216621-041/2024, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom dňa 25.03.2024, pod G1 č. 159/2024 v k. ú. Zázrivá, Stred, projektovú dokumentáciu vypracovala OK projekcia, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, zodpovedný projektant Ing. Oto Kovalčík. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania RD 2 – mapa

Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania RD 2

Vyvesené 29.05.2024

Zvesené XX