Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebníci Michal Adamčík, trvalé bytom Karpatská 3097/7, 811 05 Bratislava a manželka Lucia Adamčíková, trvalé bytom Krasňanská 13626/8, 831 06 Bratislava podali dňa 07.06.2024
s posledným doručením dňa 10.06.2024 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby:

SO 01 rodinný dom –  parc. č.: 2426/26
SO 02 prístrešok na auto –  parc. č.: 2426/26
SO 03 elektrická prípojka –  parc. č.: 2426/1
SO 04 studňa – parc. č.: 2426/1
SO 05 žumpa – parc. č.: 2426/26
SO 06 oplotenie – parc. č.: 2426/1 a 2426/26
ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č.36433730-238/2023, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom dňa 15.11.2023, pod G1 č.588/2023 v k. ú. Zázrivá, Ráztoky, projektovú dokumentáciu vypracoval ONOFRI, s.r.o. so sídlom Holländerová 12456, 080 01 Prešov, zodpovedný projektant Ing. árch. Štefan Onofrej, autorizovaný architekt SKA 1637 AA. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie…

 

Vyvesené 12.06.2024

Zvesené 29.06.2024

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v PDF

Koordinačná situácia v PDF