VEREJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENIE o začatí územného konania stavby a nariadenie od ústneho pojednávania

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení splnomocnencom: Ing. Vladimírou Krkošovou Hargašovou, technik investičnej výstavby, trvalé bytom Podzávoz 280, 022 01 Čadca, korešpondenčná adresa: Jánošíková 8494/15B, 010 01 Žilina podal dňa 27.10.2023 s doplnením dňa 14.11.2023, 28.11.2023, 26.01.2024, 30.04.2024 a prerušené rozhodnutím na odstránenie nedostatkov č. 12/S2024/00205-TS1/20 zo dňa 02.02.2024, právoplatné dňa 22.03.2024 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „16489 – Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS“

OZNÁMENIE o začatí územného konania stavby a nariadenie od ústneho pojednávania 16489 – Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS

1_situacia zazriva_zmena trasy-11-2023

Vyvesené 30.05.2024

Zvesené XX