VEREJNÁ VYHLÁŠKA – rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „16489 – Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS“

ROZHODNUTIE

Obec Zázrivá, zastúpená starostom obce, JUDr. Matúšom Mníchom, LL.M. ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. I zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon) a § 5 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 32- §40 stavebného zákona návrh v znení neskorších predpisov, ktorý dňa 27.10.2023 s doplnením dňa 14.11.2023, 28.11.2023, 26.01.2024, 30.04.2024 a prerušené rozhodnutím na odstránenie nedostatkov č. 12/S2024/00205-TS1/20 zo dňa 02.02.2024, právoplatné dňa 22.03.2024

Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení splnomocnencom: Ing. Vladimírou Krkošovou Hargašovou, technik investičnej výstavby, trvalé bytom Podzávoz 280,022 01 Čadca, korešpodenčná adresa: Jánošíková 8494/15B, 010 01 Žilina

(ďalej len navrhovateľ“), a na základe tohto posúdenia § 39 a § 39a ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
„16489 – Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS“ (ďalej len „stavba“) na pozemku parc.č. líniová stavba (pozemky umiestnené v zastavanom i mimo zastavaného územia obce) v k. ú. Zázrivá…

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „16489 – Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS“ v PDF

Vyvesené 04.07.2024

Zvesené XX