VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE O ZMENE STAVBY PRED DOKONČENÍM

Obec Zázrivá, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť o zmenu stavby pred dokončením, pre ktorú bolo vydané rozhodnutie o povolení stavby č. 57/2021/S2021/00412 TS1/20 zo dňa 08.07,2021, právoplatné dňa 26.08.2021, ktorú dňa 08.02.2024 s posledným doručením dňa 12.02.22024 podal navrhovateľ:

Ing. Jozef Fedor, trvalé bytom Grúne 60,027 05 Zázrivá

(ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona prorokoval žiadosť v rozsahu v akom sa dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi a rozhodol takto:

Zmena stavby ešte pred jej dokončením pre stavbu:

„Dve rekreačné chaty, oporné múry, žumpy, spevnené plochy a prípojky na inžinierske siete“ na pozemkoch reg. „C“ pare. č. 2519/24, 2519/30, 2519/31,2519/23 2519/34 v k. ú. Zázrivá, Grúne, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č.36433730-237/2023, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom dňa 24.11.2023, pod G1 607/2023 sa:

povoľuje
v tomto rozsahu – dispozičné riešenie:….

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmeny stavby pred dokončením Ing. Jozef Fedor v PDF