VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Výzva na odstránenie nedostatkov – prerušenie územného konania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
-Výzva na odstránenie nedostatkov- prerušenie územného konania
ROZHODNUTIE

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení splnomocnencom: Ing. Vladimírou Krkošovou Hargašovou, technik investičnej výstavby, trvalé bytom Podzávoz 280, 022 01 Čadca, korešpondenčná adresa: Jánošíková 8494/15B, 010 01 Žilina podal dňa 27.10.2023 s posledným doplnením dňa 14.11.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „16489 – Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS

Obec Zázrivá, ako správny orgán a stavebný úrad vecne a miestne príslušný podľa § 117 ods. 1 a § 33 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzýva navrhovateľa, aby v lehote do 90 dní odo dňa doručenia tejto výzvy a rozhodnutia, k návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení vyššie uvedenej stavby, doplnil prepracovanie projektovej dokumentácie a záväzné stanoviská a vyjadrenia k dokumentácií pre územné konanie a to najmä:…

VEREJNÁ VYHLÁŠKA -Výzva na odstránenie nedostatkov- prerušenie územného konania v PDF