Voľby prezidenta 2024

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky
Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je
voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je
*výkon trestu odňatia slobody,
*právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
*pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

* * *
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

Informácia pre voliča – voľby prezidenta SR

Rozhodnutie-predsedu-NR_SR_1_2024

Voľby prezidenta 2024 – prehľad dôležitých lehôt