Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Zázrivá

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Zázrivá

Obec Zázrivá podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č.596/20033 Z.z. o štátnej správe a školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkciu riaditeľa Základnej školy Zázrivá, Stred 122 , 027 05 Zázrivá s predpokladaným nástupom od 01. augusta 2014.

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) – kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.
– vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa  § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.

Iné kritériá a požiadavky:
– bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.
– zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.
– ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.
– orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
– základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
– znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva –  riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl  a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
– základy práce s počítačom a schopnosť používať internet
– riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
– predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
– dobré výsledky dosahované v odbornej práci – napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy     a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať)
– referencie z predchádzajúcej praxe
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
– vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Zoznam požadovaných dokladov
– písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
– overené kópie dokladov o vzdelaní
– doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
– štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)
– písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy, rozsah max. 5 strán
– výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
– lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
– ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
– písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
– Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte:
do 15 júna 2014 do 15:00 hod., pri zaslaní poštou rozhoduje dátum pečiatky podania,na adresu zriaďovateľa: Obec Zázrivá,  Stred 409, 027 05 Zázrivá v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ„ a s uvedením odosielateľa.
– Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
– Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.
– Ďalšie informácie:
– Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Obec Zázrivá:
tel: 043/5896130
fax:    043/5896130
e-mail: obeczazriva@stonline.sk

JUDr. Matúš Mních
starosta obce

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Zázrivá