výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy

Obec Zázrivá v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa  školy vyhlasuje dňom 20. 06. 2014 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Zázrivá s nástupom od 01. 09. 2014.

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy
Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie pre príslušný druh školy (materská škola) podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe;

Iné kritériá a požiadavky:
– bezúhonnosť,
– spôsobilosť na právne úkony,
– zdravotná spôsobilosť,
– ovládanie štátneho jazyka,
– komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť práce s PC;

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy
Požadované doklady k prihláške:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– overené kópie dokladov o vzdelaní,
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zák. č. 317/2009  Z. z.,
– motivačný list,
– písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany),
– písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona     č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;

Dátum a miesto podania prihlášok do výberového konania:
– žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť do 18. 07. 2014  do 15,00 h v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – Materská škola,Zázrivá – NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Obec Zázrivá Stred 409 , 027 05 Zázrivá.
– termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom spĺňajúcim kritéria výberového konania oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením,
– prípadné ďalšie informácie možné získať  na tel. čísle 043/5896130 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy:  obeczázrivá@stonline.sk

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy