Vyhlásenie III. stupeň povodňovej aktivity

Vzhľadom na intenzívny dážď dochádza v obci Zázrivá k vybreženiu Petrovského, Dolinského, Belanského potoka, ich prítokov, následnému zaplaveniu územia, pivníc rodinných domov a miestnych komunikácií. Prívalová voda naniesla množstvo sedimentov, štrku a hliny na miestne komunikácie a dvory rodinných domov.
Na základe týchto skutočností obec Zázrivá podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

 

V Y H L A S U J E
III. stupeň povodňovej aktivity
dňa 26.07.2023 o 13.00 hod.
pre územie obce Zázrivá na vodnom toku Petrovského, Dolinského, Belanského a ich prítokoch.

 

Opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami a na vykonanie záchranných prác vykonať v súlade s povodňovým plánom obce.

V Zázrivej, dňa 26.07.2023

JUDr. Matúš Mních starosta obce

Na vedomie:
1. Okresný úrad Dolný Kubín,
2. Okresný úrad Žilina – KS IZS (112)
3. Povodie Váhu Ružomberok

Vyhlásenie – III. stupeň povodňovej aktivity v PDF