Vyhlásenie o kompostovaní BIO odpadu z domácností

Vážení občania,

zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch obci uložil od 1.1.2013 zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu.

V zákone je tiež stanovená aj výnimka, kedy sa osobitný systém, nemusí zaviesť. Jednou z výnimiek je, ak obec preukáže, že minimálne 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách.

Zaviesť osobitný systém zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci považujeme za neefektívne a v konečnom dôsledku aj drahé, nakoľko by sa náklady na jeho zavedenie museli premietnuť do miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Naopak, domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce za prirodzené a mnohí z Vás to uplatňujú v praxi už viac rokov.

V mesiaci marec 2017 sa bude nachádzať na obecnom úrade v Zázrivej pri pani Barienčikovej alebo u pána Karcola   – Čestné vyhlásenie o kompostovaní BIO odpadu z domácností. Toto čestné vyhlásenie je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácností – vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rod. dome (byte) nebýva.

Tieto čestné vyhlásenia budú uložené na Obecnom úrade a budú slúžiť na preukázanie splnenia povinností obce vyplývajúcich so zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

Čestné vyhlásenie o kompostovaní BIO odpadu z domácností


Čestné vyhlásenie o kompostovaní BIO odpadu z domácností