Výskyt moru včelieho plodu – oznámenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina Vám oznamuje, že laboratórnym vyšetrením bol Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne potvrdený mor včelieho plodu v štyroch včelniciach (Protokol o skúške č. 9561/2024, (Protokol o skúške č. 9563/2024, Protokol o skúške č. 9562/2024, Protokol o skúške č. 9560/2024 ), z toho v dvoch včelniciach v katastrálnom území Terchová s presahom ochranného pásma do katastrálneho územia Zázrivá a v dvoch včelniciach len v katastrálnom území Terchová. V ohnisku nákazy boli nariadené opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia choroby moru včelieho plodu – Paenibacillus larvae, trvanie opatrení v jednom prípade 1 rok a v troch prípadoch 3 mesiace.

Ako ochranné pásmo bolo vyhlásené katastrálne územie obce:
Terchová časť Biely Potok, hlavná cesta č. 583 od Lidl-a, smerom po ceste A.F. Kollára, Panská Lúka, Vyšní Repáňovci, Zázrivá – časť Demkovská, Salaš Syrex, smer Štefanová – Terchová
spolu s obcou Horná Tižina, Rusnákovia, Terchová- hlavná cesta č. 583, od cintorína, Skaličanovci, smerom na extravilán Kvočkovci, Vyšní Repáňovci, Mihovci, smerom k dedine k Lidl-u.

Nariaďuje: V ochrannom pásme boli nariadené opatrenia pre asistentov úradných veterinárnych lekárov:
Vykonávať likvidáciu všetkých rojov neznámeho pôvodu v ochrannom pásme.
Vykonať klinické vyšetrenie včelstiev vo všetkých včelniciach aj vo včelniciach, kde nie je známy majiteľ.
Vykonať opakované klinické vyšetrenie včelstiev vo všetkých včelniciach po uplynutí pozorovacej doby, v tomto prípade po 12 mesiacoch.
Zákaz predaja, premiestňovania včelstiev, matiek a včelárskych zariadení z a do ochranného pásma.
Zákaz použitia medu a včelieho vosku na včelárske účely.
Zákaz založenia nového chovu včiel až do ukončenia nariadených opatrení na zdolanie nákazy.
Zákaz premiestňovania použitých, prádznych úľov a kočovných vozov z ohniska a ochranného pásma MVP bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veterinárnych predpisov.
O dezinfekcii musí včelár predložiť potvrdenie od úradného veterinárneho lekára.

S pozdravom
MVDr. Lívia Čičková
riaditeľka RVPS Žilina

Výskyt moru včelieho plodu – oznámenie v PDF