Výzva na predkladanie ponúk: Oprava a rekonštrukcia pamätníka SNP v Zázrivej

Obec Zázrivá, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Oprava a rekonštrukcia pamätníka SNP v Zázrivej„.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/vyzva/fKQRYBrFX7TJAG_b2oHSxL4
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Lehota na predkladanie ponúk: do 20.7.2021 do 12:00

Zverejnené dňa 12.07.2021

Prílohy: Vyzva_8978, [2] Príloha č.1 – výkaz výmer_opr, [1] Príloha č.2 – ZoD_návrh

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a auditný záznam 22.07.2021 – Protokol zakazky c8978,Suhrnny protokol zakazky c8431 (1)