Výzva na predlženie nájomných zmlúv na hrobové miesta

Obec Zázrivá, ako správca miestneho cintorína v Zázrivej,
vyzývame nájomcov ktorým uplynie nájomná doba v zmluve o hrobové miesto (rok uzatvorenia zmluvy 2011, doba nájmu 10 rokov) aby sa dostavili pre uzatvorenie dodatku o predlžení nájmu na ďalšie obdobie (10 alebo 30 rokov).

Taktiež vyzývame všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Zázrivej.
V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle VZN č. 1/2019 O správe a prevádzke cintorínov v obci Zázrivá, je povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.
V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto zrušené.

Kontakt:
Mgr. Karol Karcol – správca pohrebiska
0908 052 941
043 5896 133
karol.karcol@zazriva.com

Cenník služieb
Prenájom hrobového miesta za 1 rok:
jednohrob – 3
dvojhrob – 5 €
viachrob – 6 €
detský hrob a urna – 2 €

Rezervácia hrobového miesta za 1 rok
jednohrob – 3 €
dvojhrob – 5 €
viachrob – 6 €
detský hrob a urna – 2 €