VZN 20-01-2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Zázrivá a v centrách voľného času zriadených na území obce Zázrivá

obec Zázrivá

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č. 20-01/2013
o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Zázrivá a v centrách voľného času zriadených na území obce Zázrivá

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.05.2013

Obec Zázrivá v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

§ 1
Predmet úpravy
Všeobecné záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel  použitia dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Zázrivá v  centrách voľného času, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

§ 2
Podrobnosti financovania
Všeobecné záväzné nariadenie obce určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku za / 1hodinu  záujmového vzdelávania, za 2 hodiny  na dieťa/
a výšku dotácie na žiaka  v jednom záujmovom útvare 60.€,  v dvoch záujmových útvaroch  30.€ v troch záujmových útvaroch 20.€ za kalendárny rok.

§ 3
Príjemca dotácie(príspevku)
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
a)    Školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a iných uznaných záujmových útvarov centier voľného času na území obce Zázrivá.

§ 4
Výška a účel dotácie(príspevku)
1.    Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v školských zariadeniach s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zázrivá ,  v iných  uznaných centrách voľného času na území obce  Zázrivá.
2.     Príjimateľ dotácie predloží v žiadosti o dotáciu
a) menný zoznam detí, deň, čas, počet hodín
b) výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
3.    Príjmateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený  použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov na záujmové vzdelávanie detí a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
4.    V prípade že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je príjímateľ povinný nevyčerpanú  časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.

§ 5
Termín a spôsob poskytovania dotácie(príspevku)
Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne / vo výške jednej dvanástiny
z dotácie určenej na príslušný kalendárny rok do 10  dňa príslušného mesiaca.

§ 6
Záverečné ustanovenia
1.    Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na  záujmové vzdelávanie deti . a v centre voľného času, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy

2.    Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Zázrivej
uznesením číslo 1/2013   zo dňa 22.03.2013

3.    Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.05.2013

4.    Výška dotácie /príloha č.1/ sa prehodnotí k 30.10. 2013 na základe výšky podielu na dani z príjmov FO pre rok 2013

V Zázrivej                                           dňa 22.03.2013

Príloha č. 1
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v  centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti  inej obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, fyzickej osoby a právnickej osoby

Kategória škôl, školských zariadení, ………………………………………

Dotácia na mzdy   a prevádzku na žiaka v €

CVČ na území obce Zázrivá

60 € na kalendárny rok

JUDr.  Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Na stiahnutie vo forme PDF