VZN 19-1-2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.

Obec Z Á Z R I V Á
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 19 – 1/2012
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.

Obec Zázrivá na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 26 ods. 3, písm. a), bod 6 zákona NRSR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodňami vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce:

Článok I.
Úvodné ustanovenie
Účelom všeobecne záväzného nariadenia obce je uloženie povinnosti vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorých stavby,
objekty alebo zariadenia na území obce môžu byť postihnuté povodňou.

Článok II.
Povodňový plán a jeho obsah
1. Povodňový plán záchranných prác je dokument organizačného charakteru a technického
charakteru. Tvorí ho textová časť a grafická časť, pričom textová časť sa vypracúva
a aktualizuje aj v elektronickej forme.
2. Povodňový plán právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa obsahuje najmä:
Základné údaje o právnickej osobe, fyzickej osobe- podnikateľovi
A) Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác
B) Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred
povodňami, vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu
a) Obecný úrad
b) Obecná povodňová komisia / krízový štáb obce Zázrivá
c) Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne
d) Obvodný úrad v Dolnom Kubíne
e) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne
f) Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
g) Podľa potreby
– poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby
– obecný (mestský) hasičský zbor.
C) Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
Zoznam vecných prostriedkov a osôb vyčlenených na výkon povodňových záchranných
prác.
C) Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami v
povodňovom pláne záchranných prác
– Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami v
povodňovom pláne záchranných prác, ich adresy, čísla telefónu a spôsoby vyrozumenia.
– Mená zástupcov v prípade neprítomnosti osôb uvedených v bode 1

Článok III.
Uloženie povinnosti
1. Na základe Povodňového plánu záchranných prác obce Zázrivá území obce určujú tieto
právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia
môžu byť postihnuté povodňou:
1) Objekt Pílnice – Urbár, pozemkové spol. Zázrivá, Zázrivá, Stred 197, v osade Havrania.
(ďalej len „subjekty“).
2. Obec subjektom uvedeným v odseku 1 tohto článku ukladá povinnosť vypracovať povodňové
plány záchranných prác a to na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 a v súlade s ustanovením §
10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov.
3. Subjekty, ktoré majú spracovaný povodňový plán záchranných prác podľa predošlých
predpisov, sú povinné dať svoj povodňový plán do súladu s ustanoveniami Vyhl. MŽP SR č.
261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich
schvaľovania v znení neskorších predpisov predpisov.
4. Povodňové plány záchranných prác podľa odseku 2 a 3 tohto článku sú subjekty povinné
predložiť obci a to v lehote do 60 dní od účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia
obce.
5. Subjekty podľa ods. 1 sú povinné každoročne do 31. júla povodňový plán záchranných prác
vypracúvať alebo preskúmavať a podľa potreby aktualizovať a predkladajú ho obci.

Článok IV.
Kontrola a sankcie
1. Priestupku na úseku ochrany pred povodňami sa dopustí ten, kto nevypracoval povodňový
plán pre stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré je v jeho vlastníctve, správe a užívaní.
2. Priestupok podľa odseku 1 prejednáva obec podľa Zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a uloží pokutu do 1 700 eur.
3. Výnos pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, číslo 5/2012, zo
dňa 13. 12. 2012.
2. Toto VZN bolo vyhlásené dňa: 14. 12. 2012 vyvesením na úradnej tabuli obce.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyhlásenia.

JUDr. Matúš Mních
Starosta obce Zázrivá