VZN 5-12-2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Zázrivá
č. 5 – 12/2012
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane
z nehnuteľností na území obce Zázrivá

V zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach“) schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce
Zázrivá (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) toto všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá
(ďalej len „VZN“).
Úvodné ustanovenie
§1
(1) Obecné zastupiteľstvo na základe zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 tieto miestne dane:
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,
c) daň za ubytovanie,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
Daň za psa
§ 2
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§ 3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 4
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 5
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 4 €
§ 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 7
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Zázrivá (ďalej len „obec“). Verejným priestranstvom na účely tohto VZN
nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky,
trvalé parkovanie vozidla a podobne.
§ 8
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 9
Základ dane
(1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
(2) Verejným priestranstvom obce Zázrivá pre účely tohto VZN najmä cesta, miestna
komunikácia, námestie, chodník, ďalej všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem
tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzickej osoby, vlastníctve právnických osôb alebo na ktoré majú
tieto osoby právo hospodárenia.
§ 10
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) za postavenie predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb v centre obce
za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň 0,016597 €,
b) za postavenie predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb mimo centra
obce za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň
0,003319 €,
c) za postavenie predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb
krátkodobého charakteru v centre obce za každý aj začatý m2 užívaného verejného
priestranstva a každý aj začatý deň.1,659696 €,
d) za postavenie stánku pri konaní obecných akcií v obci sa stanoví paušálna sadzba komisiou
zriadenou obecným zastupiteľstvo najneskôr 3 dni pre konaním akcie a to najneskôr 3 dni
pred konaním akcie,
e) za umiestnenie stolov a stoličiek v blízkosti reštauračného alebo iného zariadenia
poskytujúceho obdobné služby za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva
a každý aj začatý mesiac 2,323574 €,
f) za umiestnenie zariadenia na stavebné účely:
1. na dobu kratšiu ako 7 dní za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý
aj začatý deň 0,132776 €,
2. na dobu od 7 do 30 dní za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj
začatý deň 0,265551 €,
3. na dobu nad 30 dní za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj
začatý deň 0,331939 €,
4. za umiestnenie sklápacej garáže alebo vyhradenie miesta na parkovanie osobného
motorového vozidla za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj
začatý deň 0,033194 €,
g) za umiestnenie cirkusu, lunaparkov a iných atrakcií za každý aj začatý m2 a každý aj začatý
deň 0,331939 €.
h) za umiestnenie skládky tuhých palív:
1. na dobu kratšiu ako 3 dni 0 €,
2. na dobu dlhšiu ako 3 dni za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.0,331939 €,
i) za umiestnenie skládky za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 0,331939 €,
j) za iné využívanie vereného priestranstva určí individuálnu sadzbu obecné zastupiteľstvo
k) za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva za každú
aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto 0,331939 €,
l) za užívanie obecných pozemkov na nepodnikateľské účely (záhradky, polia a pod.) za
každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý rok 0,033194 €,
m) za užívanie obecných pozemkov na podnikateľské účely (drevovýroba a pod.) za každý aj
začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý rok 0,829848 €,
n) za využívanie obecných pozemkov na dočasné stavby, ktoré neslúžia na podnikateľské
účely (garáže, sklady materiálov a pod.) za každý aj začatý m2 užívaného verejného
priestranstva a každý aj začatý rok 0,331939 €.
(2) Obec poskytne úľavu 50% z dane podľa ods. 1 písm. f) nevidomej osobe, dôchodcovi s
príjmami na hranici životného minima, bezvládnej osobe a držiteľovi preukazu ZŤP a ZŤP/S.
§ 11
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a
zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 12
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce
dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátene pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Daň za ubytovanie
§ 13
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení,
ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.
§14
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 15
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 16
Sadzba dane
Sadzbu dane na osobu a prenocovanie je 0,50 €.
§ 17
Vyberanie dane
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
(2) Platiteľ dane je povinný viesť knihu hostí a dĺžku ich pobytu v zariadení.
(3) Platiteľ dane je povinný bez vyzvania správcom daní a poplatkov, odviesť daň za
ubytovanie správcovi dane 2krát ročne a to k 30.6. a k 31.12. príslušného zdaňovacieho
obdobia, po predložení knihy hostí.
(4) Platiteľ dane je povinný vyberať daň za ubytovanie od daňovníkov formou očíslovaných
príjmových pokladničných bločkov, ktorých zoznam platiteľ predloží pri odvedení dane
správcovi dane 2krát ročne a to k 30.6. a k 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia.
Daň za predajné automaty
§ 18
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len predajné automaty) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.
§ 19
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 20
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 21
Sadzba dane
Sadzba za jeden predajný automat a kalendárny rok je: 35 €
§ 22
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
(2) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti.
(3) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia..
(4) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31.1. tohto zdaňovacieho obdobia.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 23
Predmet dane
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 24
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 25
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 26
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 70 €.
§ 27
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
(2) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti.
(3) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
(4) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31.1. tohto zdaňovacieho obdobia.
§ 28
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Správcom miestnych daní podľa tohto VZN je obec Zázrivá.
(2) Toto VZN:
a) bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012,
b) bolo vyhlásené dňa 14.12.2012 vyvesením na úradnej tabuli obce,
c) nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013.
JUDr. Matúš Mních
starosta Obce Zázrivá

Odpovedať