VZN 7–20-2012 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zázrivá
č. 7 – 20/2012
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
na území Obce Zázrivá

V zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona číslo č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach“) schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Zázrivá (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá
(ďalej len „VZN“).
Úvodné ustanovenie
§ 1
(1) Obecné zastupiteľstvo na základe zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2013 daň z nehnuteľností.
(2) Základné ustanovenia, ktoré upravujú daňovníka, predmet dane, základ dane, základné
ročné sadzby danie, oslobodenie od dane a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik
daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie
dane z nehnuteľností sú uvedené v druhej časti zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach.
(3) Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
Daň z pozemkov
§ 2
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady, trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z o
miestnych daniach.
(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu:
a) záhrada,
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
c) stavebné pozemky,
je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za
1m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach.
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku
zistenej na 1m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak
daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, obec určuje hodnotu pozemku
za 1m2 na 0,083 €
§ 3
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov druhu:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,45%
b) záhrady 0,70%
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,70%
d) stavebné pozemky 0,40%
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,40%
§ 4
Výška dane
(1) Daň je za 1m2 pozemkov druhu:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
– sadzba dane 0,45% x hodnota 1m2 pozemku 0,1039 € = 0,000468 €
b) trvalé trávne porasty
– sadzba dane 0,45% x hodnota 1m2 pozemku 0,0205 € = 0,000092 €
(2) Daň je za 1m2 pozemkov druhu:
a) záhrady
– sadzba dane 0,70% x hodnota 1m2 pozemku 1,85 € = 0,01295 €
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
– sadzba dane 0,70% x hodnota 1m2 pozemku 1,85 € = 0,01295 €
c) stavebné pozemky
– sadzba dane 0,40% x hodnota 1m2 pozemku 18,58 € = 0,07432 €
(3) Daň je za 1m2 pozemkov druhu:
– lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
– sadzba dane 0,40% x hodnota 1m2 pozemku 0,083 € = 0,000332 €
Daň zo stavieb
§ 5
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej
plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
§ 6
Sadzba dane
Ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,075€
– základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,060 € za každé ďalšie
nadzemné podlažie,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú
administratívu (hospodárske budovy) 0,065 €
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,400 €
– základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,070 € za každé ďalšie
nadzemné podlažie
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 0,300 €
– základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,070 € za každé ďalšie
nadzemné podlažie
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,600€
– základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,070 € za každé ďalšie
nadzemné podlažie
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostaným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 0,900 €
– základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,070 € za každé ďalšie
nadzemné podlažie
g) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,400 €
– základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,070 € za každé ďalšie
nadzemné podlažie
Daň z bytov
§ 7
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 8
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy:
a) bytu 0,075 €
b) nebytového priestoru. 0,075 €
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§ 9
Oslobodenie od dane
(1) Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov pre:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje,
b) pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa,
c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného
vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a
pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
d) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných
pamiatok
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
f) lesné pozemky – od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvej prebierky).
(2) Správca dane poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb pre:
a) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, stavby
užívané na účely sociálnej pomoci
§ 10
Platenie dane
(1) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 11
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká 1.1. zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31.12. zdaňovacieho obdobia, v ktorom
daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník
stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1.1. bežného
zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia.
(3) V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom
nehnuteľnosti.
(4) Fyzická alebo právnická osoba je povinná v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia
oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti
k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto
skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
§12
Záverečné ustanovenia
(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať správcovi dane do
31.1. toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.1.
zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali
zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý
nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať
priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(2) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane.
(3) Správcom miestnej dane z nehnuteľností podľa tohto VZN je Obec Zázrivá.
(5) Toto VZN:
a) bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 13.12. 2012,
b) bolo vyhlásené dňa 14.12.2012 vyvesením na úradnej tabuli obce,
c) nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2013.
JUDr. Matúš Mních
starosta Obce Zázrivá