VZN č. 12-04/2024 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá

VZN o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 12-04/2024
o
Záväznej časti
Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá

Obecné zastupiteľstvo obce Zázrivá, v zmysle § 4 ods. 3. pís. j) a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 27 ods.3 a § 31 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení.

Článok 01
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá.

Článok 02
1. Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá tvorí neoddeliteľnú prílohu toho Všeobecne záväzného nariadenia.
2. Záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá a verejnoprospešné stavby sú zdokumentované aj v grafickej podobe – viď. príloha s názvom: Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.
3. Schválené Zmeny a doplnky č. 3 – Územný plán obce Zázrivá je uložený a možno do neho nahliadnuť na Obecnom úrade v Zázrivej a na Okresnom úrade Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania.

Článok 03
1. Zmeny a doplnky č. 3 – Územný plán obce Zázrivá schválila obec Zázrivá, prostredníctvom Obecného zastupiteľstva obce Zázrivá, Uznesením č 31/03/2024, zo dňa 02.05.2024.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  08.06.2024.

JUDr. Matúš Mních
starosta obce

VZN o schválení ZaDč.3-ÚPN obce Zázrivá

Príloha č.1 – VZN o schválení ZaDč.3-ÚPN obce Zázrivá

Schéma záväzných častí-spoluUPN+ZaDč.1+ č.2+č3

 

 

 

 

 

Prílohy:
1. Príloha – Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá
2. Príloha – Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá

Vyvesené: 06.05.2024

Zvesené: XX.XX.2024