VZN č. 14 – 08/2022 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 08/2022

 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá

Obecné zastupiteľstvo obce Zázrivá v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

1

Úvodné ustanovenia 

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu navštevujúce školu alebo školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zázrivá v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Obec Zázrivá je zriaďovateľom školy: Základná škola s materskou školou, Stred 122, 027 05 Zázrivá, súčasťou školy je školský klub detí, školská jedáleň, centrum voľného času.
 • Rodič dieťaťa alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, prispieva:
 1. na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole,
 2. na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí,
 3. na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni,
 4. na čiastočnú úhradu nákladov spojených so záujmovou činnosťou centra voľného času.
 • Účelom tohto VZN je určenie výšky príspevku v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zázrivá a stanovenie postupov úhrady.

2

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie

 • Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 • Zápis detí sa koná v Materskej škole v čase od 30. apríla do 31. mája. Riaditeľ školy zverejní miesto a termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v mieste obvyklým spôsobom. Riaditeľ určí a zverejní aj miesto a termín zápisu detí na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok.
 • Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.

3

Plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis)
 • Povinná školská dochádzka je desať ročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši šestnásty rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak.
 • Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.
 • Zápis detí sa koná v Základnej škole s materskou školou v čase od 1. apríla do 30. apríla, kalendárneho roka, ktorý je totožný s kalendárnym rokom, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Riaditeľ školy spolu s termínom zverejní aj miesto a čas konania zápisu v mieste obvyklým spôsobom.

4

Určenie výšky príspevku  za pobyt dieťaťa v  materskej škole

 • Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 25,00 €. 
 • Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
 4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

  5

Určenie výšky príspevku  na čiastočnú úhradu  nákladov  spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí

 • Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, ktorého    zriaďovateľom je obec Zázrivá,  prispieva zákonný zástupca  žiaka  mesačne sumou:
 1. ak žiak navštevuje školský klub detí v rannej prevádzke od 06:30 do 07:15 hod. 1,00€,
 2. ak žiak navštevuje školský klub detí v popoludňajšej prevádzke do 15:30 hod. 7,00€,
 3. ak žiak navštevuje školský klub detí v rannej prevádzke a aj v popoludňajšej 8,00€

6

Určenie výšky príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 • Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Zázrivá, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov. S účinnosťou zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií. Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov.
 • Stravníkmi v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
 • Školská jedáleň, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenie školského stravovania.
 • Finančné pásma sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín.
 • Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu režijných nákladov je 10,00 € / 1 mesiac za každého stravníka. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa a žiaka, ktorému v sledovanom mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo.
 • Obec Zázrivá určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne:
  Finančný limit na nákup potravín v EUR Režijné náklady paušálne mesačne v EUR
  Desiata Obed Olovrant
a) MŠ denné 0,38 € 0,90 € 0,26 € 10,00 €
b) ZŠ žiaci 1. – 4. ročník 0,52 € 1,21 € 10,00 €
c) ZŠ žiaci 5. – 9. ročník 0,56 € 1,30 € 10,00 €
  Stravná jednotka v EUR Režijné náklady paušálne za obed v EUR
d) Zamestnanci, cudzí stravníci 1,41 € 3,09 €
 • Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov určenú v § 6 ods. 6 v bodoch a) až c) tohto VZN. Zamestnanci a ostatné fyzické osoby uhrádzajú výšku finančného príspevku na stravovanie určenú týmto VZN v § 6 ods. 6 bod d).
 • V prípade, že bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie určený týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov určený v § 6 ods. 6 v bodoch a) až c) tohto VZN znížený o poskytnutú dotáciu.
 • Hodnota jedla pre dospelých stravníkov zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných.

 Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, zamestnanec, cudzí stravník uhrádza príspevok na stravovanie formou mesačnej zálohy, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, prevodom na účet školskej jedálne číslo: SK88 0200 0000 0000 2993 0332. Štandardný spôsob úhrady je nastavenie trvalého prevodného príkazu na obdobie školského roka.

 • Vzniknutý preplatok vráti vedúca školskej jedálne po zúčtovaní školského roka zákonnému zástupcovi na účet, z ktorého boli hradené mesačné zálohy.

7

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so záujmovou činnosťou centra voľného času

 • Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so záujmovou činnosťou centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je obec Zázrivá,  prispieva zákonný zástupca  žiaka  mesačne sumou:
  Výška poplatku za jeden záujmový útvar Po odovzdaní vzdelávacieho poukazu
Žiak s trvalým pobytom v obci Zázrivá 6,00 € / mesačne 3,00 € / mesačne
Žiak s trvalým pobytom mimo obce Zázrivá 9,00 € / mesačne 6,00 € / mesačne
Osoba staršia ako 15 rokov 6,00 € / mesačne

Výška poplatku je uvedená za jeden záujmový útvar, ktorý žiak navštevuje. V prípade, že žiak navštevuje viac záujmových útvarov, platí poplatok za každý záujmový útvar.

8

Spoločné ustanovenia

 • Platnosť dokladu, ktorý potvrdzuje, že zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka  je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi predloženého v I. polroku  školského roka riaditeľovi školy  končí  k 31. januáru daného školského roka. Platnosť dokladu predloženého v II. polroku školského roka riaditeľovi školy  končí k 31. augustu daného školského roka.

9

Splatnosť príspevku

 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s pobytom dieťaťa v materskej škole, činnosťou školského klubu detí, záujmovou činnosťou centra voľného času sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, možno ho však zaplatiť na dlhšie časové obdobie.
 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa uhrádza vopred do 25. dňa v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok platí.

10

Záverečné ustanovenia

 • Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Zázrivej dňa 02.06.2022. 
 • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené dňa 17.05.2022 jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Zázrivá a nadobúda účinnosť dňa 01.09.2022. 
 • Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 14-07/2021 zo dňa 09.12.2021.

V Zázrivej, dňa 09.06.2022

                                                                      

                                                                                                          JUDr. Matúš Mních – starosta obce

scan VZN vo forme PDF: vzn_dod_14_08_2022.pdf