Z Á M E R – spôsob a podmienky obchodnej verejnej súťaže k predaju nehnuteľného majetku

– Z Á M E R –
spôsob a podmienky obchodnej verejnej súťaže k predaju nehnuteľného majetku

Zámer: Predaj prebytočného nehnuteľného majetku, ktorého vlastníkom je obec Zázrivá
Spôsob: Obchodná verejná súťaž (ďalej len „OVS“).
Podľa §9a/ ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Zázrivá o nakladaní s majetkom, Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej (ďalej len „OZ“) na svojom zasadnutí dňa 29.04.2021, uznesením č. 10/01/2021 prerokovalo a schválilo nasledovný predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce:

Pozemok vyčlenený geometrickým plánom vyhotoveným Ing. Tiborom Preťom, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621 pod číslom: 30216621-125/2021, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom pod č. 499/2021 dňa 16.08.2021 (ďalej len „geometrický plán“) ako KN-C parcela s vyznačením parcelného čísla 593/19 – zastavaná plocha a nádvorie – 24 m2,v 1/1-ine v pomere k celku, v katastrálnom území obce Zázrivá, za minimálnu sumu 15,60 EUR / m2 (cena bola stanovená na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom: Ing. Ľubomírom Šaštinským evidenčné číslo 913 329, zo dňa 19.11.2021, pod číslom 7/2021),

za nasledovných podmienok:
– Záujemca nemá žiadne evidované nedoplatky voči obci Zázrivá.
– Úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.
– Lehota na podanie návrhu:  do 03.03.2022 do 12:00 hod hod na adrese Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá

Základné informácie o predmete OVS je možné získať na adrese: Obecný úrad Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá

Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne starosta obce JUDr. Matúš Mníchom na tel. čísle 0907 887 756.

Správny poplatok k návrhu na vklad vlastníckeho práva znáša v celom rozsahu kupujúci.

Podmienky OVS
– Vyhlásenie súťaže: 16.02.2022
– Ukončenie predkladania súťažných návrhov: 03.03.2022 do 12:00 hod
– Vyhodnotenie súťažných návrhov: vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční 5 členná komisia menovaná starostom obce 29.04.2021. Za najvhodnejší návrh bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené vyhlasovateľom, a ktorý bude mať najvyššiu cenovú ponuku.
– Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 7 pracovných dní od schválenia výsledkov súťaže obecným zastupiteľstvom. Vyhodnotenie bude obsahovať poradie úspešnosti uchádzačov. Na internetovej stránke obce budú zverejnené výsledky obchodnej verejnej súťaže. Účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, obec oznámi, že ich návrhy boli odmietnuté.
– Ak úspešný uchádzač neuhradí celú kúpnu cenu do 15 dní od podpisu zmluvy, bude obchodná verejná súťaž zrušená, zmluva nenadobudne účinnosť a vyhlási sa nová súťaž.
– Podanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností sa uskutoční v lehote do 10 pracovných dní po uhradení celej kúpnej ceny kupujúcim na účet vyhlasovateľa. Návrh na vklad do katastra podáva vyhlasovateľ, poplatok za vklad do katastra hradí kupujúci.

V Zázrivej dňa 31.01.2022 

JUDr. Matúš Mních
Starosta obce

Odôvodnenie :
Podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona o majetku obcí „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže.“
Podľa § 9a ods. 3 zákona o majetku obcí ,,Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.“

situacia.pdf

list_vlastnictva_2888

geometricky_plan_499_2021