Zápisnica OZ, konaného dňa: 04.12.2015

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 04. 12.  2015  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 7 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce. Program zasadania OZ prečítal p. starosta a všetci prítomní poslanci ho aj schválili.

2. Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov zápisnice: Jozef  Červeň a Peter Štyrák.

3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Anton  Drengubiak, člen: Bc.  Jozef  Jurík, člen: Ing. Radovan  Lupták           .

4. Rôzne:
– prednosta úradu Ing. Ján Žúbor informoval o nasledovných žiadostiach:
1. p. Ján Drengubiak, Havrania 68, Zázrivá žiada o odkúpenie obecného pôvodne neknihovaného pozemku pri jeho rodinnom dome v Havranej.
OZ schválilo zámer odpredať obecný pôvodne neknihovaný pozemok p. Jánovi Drengubiakovi, Havrania 68, Zázrivá a to: časť E KN parc. č. 20967/36, vodná plocha, zobrazená v zmysle GP č30216621-147/2015 ako C KN parc. č.: 3373/8, zast. pl. o výmere 22 m2, 3373/9, zast. pl. o výmere 152 m2 a  3373/12, zast. pl. o výmere 128 m2 z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome pod hospodárskymi budovami a vo dvore. Cena: 10.-€/m2.  Za: hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
2. TJ Fatran Zázrivá požiadal o   dotáciu z rozpočtu obce Zázrivá na rok 2016 vo výške 4.644.- € na činnosť TJ Fatran Zázrivá. OZ žiadosť schválilo a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

5. Návrh  VZN obce Zázrivá č. 7-22/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na  území obce Zázrivá. V návrhu VZN sa uvažovalo o zvýšení daní z pozemkov a zo stavieb o 15 % oproti roku 2015. OZ uvedený návrh VZN schválilo a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

6. Návrh VZN obce Zázrivá č. 6-10/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na   území obce   Zázrivá. V návrhu VZN sa uvažovalo o zvýšení poplatku za komunálne odpady o  10 % oproti roku 2015, t.j. na 12.-€ na osobu a rok. Tiež pribudol nový poplatok a to za drobné stavebné odpady, kde sa navrhla sadzba 0,10 €/kg odpadu, ktorý sa bude hradiť v hotovosti do pokladne obce. OZ uvedený návrh VZN schválilo a za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

7. Návrh VZN obce Zázrivá č. 16-02/2015 o umiestňovaní volebných plagátov. OZ uvedený návrh VZN schválilo a za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

8. Návrh  VZN obce Zázrivá č. 14-02/2015 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach   so sídlom na území obce Zázrivá. OZ uvedený návrh VZN schválilo a za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

9. VZN obce Zázrivá o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá. OZ uvedený návrh VZN schválilo a za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

10. Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu  obce Zázrivá na roky 2016 – 2018, je prílohou tejto zápisnice a  predniesol ho Mgr. Jozef  Kazárik, hlavný kontrolór obce Zázrivá, v ktorom uvádza – Záverečné odporúčanie: V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu obce Zázrivá na roky 2016-2018 schváliť. Tiež bude potrebné vypracovať komentár, t.j. programovú štruktúru navrhnutého rozpočtu  o 10 – ich programoch, z ktorých každý predstavuje súhrn navzájom súvisiacich aktivít, ktoré je potrebné popísať, t.j. špecifikovať ich náplň a činnosť. OZ vzalo na vedomie uvedené stanovisko , za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
– p. Mgr. Jozef  Kazárik, hlavný kontrolór obce Zázrivá, predniesol plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice. OZ ho schválilo a za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

11.  Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2016 – 2018:  OZ ho schválilo a za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
– p. starosta informoval o projekte: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zázrivá, kde obci v liste Ministerstvo hospodárstva SR oznámilo, že výška dotácie bude nižšia, t.j. bude 476.205,77 €. Zvyšok do sumy 666 257,23.-€ bude potrebné dofinancovať z vlastných finančných prostriedkov obce .  Časť presunom finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 38 795 a časť z rozpočtu obce.

OZ schválilo:
–  Na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Zázrivá max. cenu vo výške: 666 257,23 €.
–  Spoluúčasť obce Zázrivá na rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Zázrivá vo výške: 190 051,46 €.
–  Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na projekt rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Zázrivá vo výške: 38.795.- €.

12. O internej smernici obce Zázrivá –  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zázrivá, informoval p. starosta. Uvedenú smernicu: Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zázrivá, OZ schválilo a za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

13.-14. Interpelácie poslancova diskusia:
– na zasadaní bol prítomní aj p. Peter Madigár, zástupca Mikroregiónu Terchovská dolina, ktorý informoval prítomných o plánovanej činnosti  združenia.
– p. Jana Pazderová informovala o potrebe vyčistenia rigola popri ceste v Havranej pri Dome dôchodcov pracovníkmi obce.

15. Schválenie uznesenia:
– návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Anton Drengubiak a všetci 7 prítomní poslanci ho aj schválili.

16. Záver:
– p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Zapísal: Ing. Ján  Žúbor
JUDr.  Matúš  Mních
starosta  Obce  Zázrivá

Overovatelia zápisnice:  Jozef  Červeň, Peter  Štyrák

Na stiahnutie vo forme PDF tu:

Zápisnica OZ, konaného dňa: 04.12.2015