Zápisnica OZ v Zázrivej zo dňa 10.06.2016

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 10. 06. 2016 o 1600 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva  zahájil starosta JUDr. Matúš Mních, privítal prítomných poslancov, prečítal program zasadnutia.
2. Za zapisovateľa bol určený Anton Drengubiak, overovatelia: ing. Lupták Radovan, Bc.Bílek Marek
3. Voľba návrhovej komisie:  predseda  – Pazderová Jana, členovia – Štyrák Peter, Otruba Ambróz

4.  Rôzne:
–  starosta obce JUDr. Matúš Mních informoval o nasledovných žiadostiach:
1.  Žiadosť o prístavbu terasy pri Centrál Café Bar – žiadateľ firma TANTA,s.r.o. Zázrivá – Havrania 5, sl. Táňa Prílepková informovala o predstave a účele prístavby terasy, p. starosta sa vyjadril, že ak by z akéhokoľvek dôvodu prevádzka zariadenia skončila, čo s touto terasou, poslankyňa Jana Pazderová vyslovila nesúhlas  s prístavbou, nakoľko sa jedná o značný zásah do budovy aj do námestia, k tomuto nesúhlasu sa vyjadrili aj ďalší poslanci. Radovan Lupták, Ambróz Otruba, Anton Drengubiak navrhli skúšobne zriadiť terasu pred budovou na zemi, obecné zastupiteľstvo poverilo p. starostu  doriešiť zriadenie tejto terasy pred               budovou ( rozmery, umiestnenie, vzhľad )  sl. Táňa Prílepková tiež navrhla umiestniť k tejto terase drevený domček, ktorý by slúžil ako výčap, prítomní poslanci nesúhlasili.
2.  Žiadosť o prenájom obecného pozemku – Anton Hakáč, Havrania 112, OZ berie na vedomie.
3. Žiadosť o prenájom obecného pozemku – Alena Pazderová, Stred 87 na postavenie garáže – OZ súhlasí.
4.  Žiadosť o prenájom obecného pozemku – Martin Láštic, Stred 74 oproti rod.domu o výmere 24 m2, OZ jednohlasne schvaľuje.
5.  Žiadosť o predaj obecného pozemku – Andrej Mäsiar, Plešivá 131 na účel prechodu k rod.domu, žiadosť sa zamieta, žiadateľ môže tento pozemok užívať ako prístupovú cestu, zmienený pozemok nebude odpredaný ani prípadným ďalším záujemcom o tento pozemok.
6.  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Marek Vojvoda s manž., Dolina 123 a Jozef Harnádek s manž. Dolina 123 za účelom prístupu k ich pozemkom – žiadosť sa berie na vedomie.
7.  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Igor Kozák, Stred 87 – pri bytovom dome Stred 87 OZ berie na vedomie.
8.  Žiadosť o prenájom obecného pozemku – Tomáš Kazárik, Dolina 3 – pri rodinnom dome za potokom o výmere cca 150 m2, na uvedený pozemok bude vyhotovený geom. plán, pozemok bude za prítomnosti starostu vytýčený, OZ jednohlasne schvaľuje.
9.  Žiadosť o opravu cesty – Ing. Igor Badáň, Petrová 46 – oprava cesty vo Veľkej Petrovej, OZ berie na vedomie.
10.  Žiadosť o opravu cesty –  Bc. Zuzana Papalová, Dolina 21 – oprava cesty v Doline do Jankých, odhadovaný náklad na opravu cca 40.000 €, na časť prispeje PD Párnica, oprava bude realizovaná do konca roku 2016, na opravu cesty urobiť výberové konanie,  OZ schvaľuje.
11.  Žiadosť o umiestnenie lampy verej. osvetlenia za nákupným strediskom – Ing. Antónia Žúborová, Stred č. 423, OZ berie na vedomie.
12.  Žiadosť o preloženie lampy verej. osvetlenia – p. Božena Bellová, Biela, OZ berie na vedomie.
13.  Žiadosť o vysporiadanie pozemkov – Spišská katolícka charita – predaj obecného pozemku pred budovou Charity po vyhotovení geom. plánu Spišskej katolíckej charite a odkúpenie pozemku obcou Zázrivá od Sp. kat. Charity tiež po geometrickom spracovaní pod cestou vedúcou poza dom Charitas. OZ schvaľuje zámer o odpredaj uvedeného pozemku.
14.  p. Mária Sklenárová vzniesla pripomienky, že v pripravenom VZN o odpadoch nie je riešený odpad vznikajúci z výroby syrových korbáčikov a ostatných syrových výrobkov. Starosta p. Matúš Mních podotkol, že VZN o odpadoch nerieši odpady produkované podnikateľmi a živnostníkmi, hľadá sa riešenie ako tento odpad zachytiť a likvidovať. Pani Sklenárová tiež upozornila na nelegálne skládky stavebného odpadu v obci – v osade Biela, v Strede na križovatke pri autobusovej zastávke a v Ráztokách pri obchode. Tiež je potrebné postupovať citlivejšie pri opilovaní stromov hlavne lipy na cintorínoch. OZ ukladá pracovníkom obecného úradu pripraviť agitáciu- prezentáciu ( leták, miestny rozhlas, internet ), ako nakladať a spracovávať  komunálny odpad v obci, p. Sklenárová tiež hovorila o svojpomocnej oprave zvonice v Doline, p. starosta informoval, že zariadenie na šírenie internetového signálu, ktoré je umiestnené na zvonici v Petrovej prevádzkovateľ preloží cca do troch mesiacov na samostatný stĺp tak, aby toto zariadenie nepôsobilo rušivo na okolitú prírodu.
15.  p. starostom boli predložené rozpočtové opatrenia č.2,3,4, tieto boli následne prítomnými poslancami schválené. Radovan Lupták navrhol sumu 5.000 € vyčlenenú v rozpočte na detské ihriská použiť na opravu a budovanie detských ihrísk do konca roku 2016.
16.  OZ na základe návrhu schvaľuje starostovi  obce navýšenie základného platu vo výške 30 % za aktívny prístup pri  riadení obce a prezentáciu obce . /realizácia projektu VO, oprava a údržba kultúrneho domu./
17.  p. starosta uviedol potrebu odkúpenia pozemku za účelom rozšírenia cintorína, tiež je potrebná oprava oplotenia cintorína v Grúni.
18.  p. starosta ďalej informoval o potrebe rekonštrukcie miestneho rozhlasu, rekonštrukcia by podľa ponuky mohla stáť cca 14.900 €, jednalo by sa o výmenu vysielacieho  pracoviska, 6 ks prevádzačov, prenos signálu na niektorých úsekoch by bol riešený cez internet.
19.  Hlavný kontrolór podal stanovisko k záverečnému účtu obce – zákonnosť, metodická správnosť, zmeny. Záver – hospodárenie a výsledok hospodárenia za rok 2015 je v súlade s rozpočtom a s rozpočtovými pravidlami – záverečný účet bol všetkými prítomnými poslancami schválený bez výhrad.
20.  Hlavný kontrolór predniesol plán práce hlavného kontrolóra na 2.polrok 2016, tento bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
21.  Hlavný kontrolór prečítal jemu doručenú sťažnosť p. Barienčíkovej z Vrútok na rodinu Majdišovú v Doline. Jedná sa o podmáčanie pozemku p.Barienčíkovej z prepadu žumpy rodiny Majdišovej. P. Barienčíková sa sťažuje na obec, že sa nerieši tento problém.
21.  P. Radovan Lupták hovoril o potrebe opravy cesty na Vyšnom konci za vodou. Starosta obce súhlasil a vyjadril sa, že vzniknuté nerovnosti sa do jesene opravia frézovaným asfaltom.
22. p. starosta informoval o vznesenom proteste prokurátora proti VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska.Protest je vyriešený prijatím  VZN na tomto zasadaní OZ.
23.  p. Jana Pazderová prečítala návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ. Tento bol všetkými poslancami jednohlasne schválený.
24. záver – p. starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

Zápisnica OZ v Zázrivej zo dňa 10.06.2016 v pdf

Zápisnica OZ v Zázrivej zo dňa 10.06.2016