Zápisnica OZ v Zázrivej zo dňa 19.2.2016

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 19. 02.  2016  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 6 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce. Program zasadania OZ prečítal p. starosta, ktorý aj všetci 6 prítomní poslanci schválili.

2. Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov zápisnice: Stanislav Žúbor a Ambróz Otruba.

3. Voľba návrhovej komisie:  predseda: Anton  Drengubiak, člen: Jozef  Červeň, člen: Ing. Radovan  Lupták.

4. Rôzne:
– prednosta úradu Ing. Ján Žúbor informoval o nasledovných žiadostiach:
1. Odpredaj obecného neknihovaného pozemku – časť E KN parc. č. 20967/36, vodná plocha o výmere 193 m2  Jánovi Drengubiakovi, Havrania 68, Zázrivá v zmysle GP č. 30216621-147/2015, vyhotoveného Ing. Tiborom Preťom, zobrazeného ako C KN parc. č.: 3373/8, zastavaná plocha o výmere 22 m2, 3373/9, zastavaná plocha o výmere 16 m2 a 3373/12, zastavaná plocha o výmere 128 m2 v k. ú. Zázrivá, Havrania z dôvodu vysporiadania pozemkov pod hospodárskymi budovami  a vo dvore. Cena: 10.-€/m2. Jedná sa o pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Odpredaj bol schválený v zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších  zmien a doplnkov , podľa §9a ods. 8 písmeno b.
Za odpredaj hlasovali nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Marek Bílek, Jozef Červeň, Anton Drengubiak, Ing. Radovan Lupták, Ambróz Otruba a Stanislav Žúbor ( t.j. 6 z 9 poslancov OZ, 3 poslanci neboli na zasadaní prítomní: Bc. Jozef Jurík, Jana Pazderová a Peter Štyrák).
2. Žiadosť p. Štefánie Púčekovej, Havrania 14, Zázrivá o prenájom časti parcely E KN 22232/1 v k. ú. Zázrivá, Havrania, OZ ju vzalo na vedomie, za: hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

5. Prerokovanie  a schválenie „ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za Združenia obcí  Mikroregión Terchovská dolina“:
– o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015 – 2020  informoval p. starosta JUDr. Matúš Mních a všetci 6 prítomní poslanci ho aj schválili.

6.-7.  Interpelácie poslancov, diskusia:
– p. starosta informoval o Návrhu na zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1, ktoré aj všetci 7 prítomní poslanci schválili.
– p. starosta informoval, že sa dorába rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci, ktorá by mala byť ukončená cca k 15. 3. 2016. Obec to bude stáť o cca 18.600.-€ viac, ako sa rátalo, nakoľko dotácia zo štátu bude o uvedenú sumu nižšia. P. starosta tiež predložil listy z kontrol, ktoré doposiaľ predbehli a boli v poriadku.
– p. Jozef Červeň upozornil na podmytý most v Kozinskej , smerom do Bruka , ako aj na zlý stav cesty v Končitej, ktorú bude potrebné opraviť, urobiť jej odvodnenie rigolom popri ceste,
– p. Bc. Jurík navrhol, aby sa stav poškodených štátnych ciest riešil ako havarijný stav cez VÚC Žilina:  cesta v Končitej, Ráztokách, Havranej.  Tiež je potrebné opraviť cestu v Doline ( popod dom p. Valta a spol.) a riešiť  rigol v Doline ( Zubajovci, smerom dole),
– p. Ing. Radovan Lupták informoval o potrebe opravy cesty do Pasiek, ako aj o potrebe preloženia VO v Ústredí u Vojvodov o 1 stĺp,
– p. starosta informoval o výzve na telocvične, riešenie havarijného stavu – výmena starých poškodených okien,  výmena podlahy v telocvični, ….
– tiež informoval o prácach v kultúrnom dome, z časti kotolne sa zriadila šatňa, rekonštruujú sa sociálne zariadenia – WC,
– p. Ambróz Otruba navrhol, aby sa zväčšili priestory kuchynky ( v priestoroch cukrárne), p. starosta informoval, že zatiaľ nájom cukrárni nezrušil, ale priestory kuchynky by sa dali zväčšiť na úkor terajšej kancelárie vedúcej. P. Ambrź Otruba navrhol, aby sa pre cukráreň zriadili samostatné WC, o ktoré by sa starala pracovníčka cukrárne,

8. Schválenie uznesenia:
– návrh uznesenia prečítal predseda návrhovej komisie p. Anton Drengubiak  a všetci 7 prítomní poslanci ho aj schválili.

9. Záver:
– p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta obce Zázrivá

Zapísal:  Ing. Ján  Žúbor

Overovatelia zápisnice:         Stanislav  Žúbor              Ambróz  Otruba

PDF verzia

Zápisnica OZ v Zázrivej zo dňa 19.2.2016