ZÁPISNICA OZ V ZÁZRIVEJ ZO DŇA 23.09.2016

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej,konaného dňa 23. 09. 2016 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil starosta JUDr. Matúš Mních, privítal 8 prítomných poslancov, hlavného kontrolóra, prečítal program zasadnutia, ktorý bol doplnený o Správu audítora a informáciu o plnení uznesenia z minulého OZ a takto bol aj schválený všetkými 8 prítomnými poslancami.
2. Za zapisovateľa bol určený : Ing. Ján Žúbor, overovatelia boli určení: Jana Pazderová a Ambróz Otruba.
3. Voľba návrhovej komisie: predseda – Bc Jozef Jurík, členovia – Mgr. Marek Bílek a Ing. Radovan Lupták.
4. Kontrola plnenia uznesenia z minulého OZ: p. starosta informoval, že trvá vypracovanie pripravenia informačného letáka prednostom úradu o nakladaní a triedení odpadov v obci Zázrivá.

5. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:
– žiadosti predniesol prednosta úradu Ing. Ján Žúbor:
1) Žiadosť o prenájom obecných priestorov p. Alžbeta Šušotová –z dôvodu nezastihnutia p. Šušotovej pre konzultáciu zámeru vzalo OZ jej žiadosť na vedomie. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

2)Žiadosť o rekonštrukciu cesty v Zázrivá dolina „U Jankých“ – p. Zuzana Papalová a ďalší podpísaní občania. OZ žiadosť vzalo na vedomie. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

3) OZ schválilo žiadosť o odpredaj obecného pozemku p. Stanislavovi Ertlovi a manž., Stred 87 a to v zmysle GP č. 30216621-081/2016, parc. č. C KN 740/12, zastavaná plocha o výmere 57 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred pod stavbu garáže za cenu: 16.6 €/m2. Jedná sa o pozemok zastavaný stavbou garáže vo vlastníctve nadobúdateľov, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Odpredaj bol schválený v zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov , podľa §9a ods. 8 písmeno b.
Za odpredaj hlasovali nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Marek Bílek, Anton Drengubiak, Ing. Radovan Lupták, Ambróz Otruba, Peter Štyrák, Jana Pazderová, Stanislav Žúbor a Bc. Jozef Jurík ( t.j. 8 z 9 poslancov OZ, 1 poslanec nebol na zasadaní prítomný: Jozef Červeň).

4) OZ schválilo Uzavretie Zámennej zmluvy medzi Obcou Zázrivá a Spišskou katolíckou charitou, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves v zmysle predloženého geometrického plánu č. 36433730-96/2016 a č.: 30216621-075/1999 to pozemkov v k. ú. Zázrivá, Stred:

Spišská katolícka charita zamení Obci Zázrivá pozemky:

– Diel č. 4 parcely 18/3 o výmere 18 m2
– Diel č. 8 parcely 19/2 o výmere 113 m2
– Diel č. 9 parcely 19/3 o výmere 38 m2
-parcelu 583/3 o výmere 6 m2
Spolu: 175 m2.

Obec Zázrivá zamení Spišskej katolíckej charite pozemky:
– diel č. 14 parcely 17/1 o výmere 115 m2
– diel č. 15 parcely 17/1 o výmere 31 m2
– diel č. 16 parcely 583/5 o výmere 9 m2
Spolu: 155 m2, z dôvodu vysporiadania pozemkov v areály Domu Charitas. Jedná sa o pozemky, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou.

Rozdiel po výmene pozemkov vo výmere 20 m2 uhradí Obec Zázrivá Spišskej katolíckej charite v sume: 16,60 €/m2, čo predstavuje celkom sumu: 332.-€, slovom tristotridsaťdva eur.

Zámena bola schválená v zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov , podľa §9a ods. 8 písmeno b.
Za zámenu pozemkov hlasovali nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Marek Bílek, Anton Drengubiak, Ing. Radovan Lupták, Ambróz Otruba, Peter Štyrák, Jana Pazderová, Stanislav Žúbor a Bc. Jozef Jurík ( t.j. 8 z 9 poslancov OZ, 1 poslanec nebol na zasadaní prítomný: Jozef Červeň).

5) OZ schválilo zámer odpredaja obecného pozemku p. Antonovi Drengubiakovi, Stred 87 a to v zmysle GP č. 30216621-067/2016, parc. č. C KN 740/11, zastavaná plocha o výmere 28 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred z dôvodu vysporiadania vjazdu do garáže za cenu: 16.6 €/m2. Jedná sa o pozemok, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom, na ktorom je stavba garáže nadobúdateľa.
Zámer odpredaja pozemku bol schválený v zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov , podľa §9a ods. 8 písmeno b.
Za zámer odpredaja hlasovali nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Marek Bílek, Anton Drengubiak, Ing. Radovan Lupták, Ambróz Otruba, Peter Štyrák, Jana Pazderová, Stanislav Žúbor a Bc. Jozef Jurík ( t.j. 8 z 9 poslancov OZ, 1 poslanec nebol na zasadaní prítomný: Jozef Červeň).

6) OZ schválilo nájom obecného pozemku pre p. Katarínu Ertlovú, Stred 87. V žiadosti sa uvádza 18m2, pred podpisom zmluvy sa upresní potrebná výmera. Za prenájom hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
7)OZ schválilo zámer zámeny pozemkov medzi p. Teréziou Lášticovou, Dolina 28 a Obcou Zázrivá a to parc. č. E KN 14960 – TTP o výmere 154 m2 v jej vlastníctve za obecný pozemok – časť parc. č. E KN 20911/22 v k. ú. Zázrivá, Ráztoky. Výmeru treba upresniť geometrickým plánom po obhliadke na mieste aj za účasti zástupcov obce. Za zámer hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

8)OZ schválilo prenájom obecného pozemku p. Františkovi Karcolovi a manž., bytom Bysterecká 2265/19-30 Dolný Kubín a to časť E KN parc. č. 20967/5 o výmere cca 260 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred „Mlynisko“ na umiestnenie vodomernej šachty, uskladnenie dreva a umiestnenie garáže. Za prenájom hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

9) OZ schválilo rekonštrukciu lavice Zázrivá – Stred (u Janťákov) formou kovových roštov; plus umiestnenie dvoch svetiel verejného osvetlenia na ceste do Janťákov. Termín: do 30.11.2016 / podľa žiadosti podpísaná p. Ľuba Fašánková a ostatné rodiny/ . Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

10) OZ schválilo opravu lavice a zapojenie svetiel verejného osvetlenia podľa žiadosti p. Albína Mahúta a ďalších podpísaných občanov. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

11) OZ schválilo finančný príspevok pre Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Havrania a Dom Charitas, za účelom nákupu vianočných darčekov, v sume 250,- EUR pre každé zariadenie. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

12) P. starosta informoval o Zmene rozpočtu obce podľa Rozpočtového opatrenia č. 5. OZ vzalo informáciu na vedomie. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

13) OZ vzalo na vedomie informáciu p. Antola o stave cesty v Plešivej na „Balkán“. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

14) OZ vzalo na vedomie informáciu p. Maroša Calla o potrebe rekonštrukcie cesty v Havranej v dĺžke 3600m, pričom p. Callo prisľúbil v mene viacerých vlastníkov nehnuteľností spoluúčasť na rozpočte vo výške 50% nákladov na rekonštrukciu. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

15) OZ schválilo vyčistenie priepustu pod cestou v Hornej Plešivej „Pod Dudovou“ v termíne do 30. 11. 2016. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

16) OZ schválilo vyčistenie a zrekonštruovanie čakární „Mlynisko, konča Petrovej, na Demkovskej v termíne: do 30. 11. 2016. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

6. Čerpanie rozpočtu obce Zázrivá za ¾ roka 2016, Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2015:
– Správu audítora predniesol p. starosta a OZ ju vzalo na vedomie. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
– o čerpaní rozpočtu obce za ¾ roka 2016 informoval p. starosta a OZ ju vzalo na vedomie. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
– p. starosta predniesol návrh na zmenu rozpočtu obce podľa Rozpočtového opatrenia č. 6, ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili.

7. – 8. Interpelácie poslancov a diskusia:
– p. Bc. Jozef Jurík navrhol, aby sa parkovisko za kostolom vyznačilo dopravnými značkami, čo aj bolo uložené obecnému úradu v termíne do: 30. 11. 2016.
– Ing. Radovan Lupták upozornil na potrebu umiestnenia dvoch kontajnerov na plasty a na bioodpad na mesiace november a december za Dom smútku, čo aj bolo uložené obecnému úradu v termíne do: 30. 09. 2016.
– OZ uložilo poslancom Ing. Radoslavovi Luptákovi a Bc. Jozefovi Juríkovi pripraviť návrh zloženia komisie verejných priestorov v termíne do: 30. 11. 2016.
– p. Ambróz Otruba informoval o potrebe opravenia cesty na Demkovskej do Macíkov, čo aj bolo uložené obecnému úradu v termíne do: 30. 11. 2016.
– p. Ing. Radovan Lupták informoval o potrebe vybratia zariadení pre oddychovú zónu v časti „IBV Sihly“ . Termín do 30. 11. 2016.

9. Schválenie uznesenia:
– návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie Bc. Jozef Jurík a OZ ho schválilo všetkými 7 prítomnými poslancami.

10. Záver:
– p. starosta JUDr. Matúš Mních poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadania OZ.

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor

Overovatelia zápisnice:
Jana Pazderová
Ambróz Otruba

Zápisnica OZ v Zázrivej zo dňa 23.09.2016 v pdf

Zberný dvor - zmena prevadzkovych hodin