Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa : 27.09.2013 na obecnom úrade v Zázrivej od 15.30 hod

 Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa : 27.09.2013 na obecnom úrade v Zázrivej od 15.30 hod

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.Otvorenie: p. starosta privítal 8 prítomných poslancov, hl. kontrolóra, občanov na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 8 prítomní poslanci schválili.

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor, overovatelia zápisnice: Anton Drengubiak a Peter Štyrák.

3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík, členovia: Pavol Otruba a Ing. Miroslav Macek.

4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:
– prednosta Ing. Ján Žúbor predniesol nasledovné žiadosti:
1) OZ schválilo: zámer odpredať obecný pozemok a zameniť pozemok a to : odpredať C KN parc. č. 2635/4, zast. plochy o výmere 120 m2 a zameniť pozemok C KN parc. č. 2634/22, zast. pl. o výmere 2 m2 . Cena: 16,6 €/m2, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1999 Zb.. Za odpredaj hlasovali všetci 8 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Tibor Bílek, Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor, žiadateľom: Ing. Igorovi Žúborovi a manž. Bc. Zuzane Žúborovej, Stred 471, v zmysle geodetického zamerania.
2) OZ schválilo: zámer odpredať obecný neknihovaný pozemok parc. č. C KN 2246/4, zast. plochy o výmere 124 m2 , ktorý bol vytvorený z E KN parc. č. 20901/1, ostatné plochy ( diel č. 15 o výmere 15 m2 ) a z E KN parc. č. 20974/4, vodná plocha ( diel č. 16 o výmere 109 m2 ) za cenu: 10.-€/m2, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1999 Zb.. Za odpredaj hlasovali všetci 8 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Tibor Bílek, Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor, žiadateľom: Matúšovi Volekovi a manž. Margite Volekovej, Ráztoky 35, v zmysle predloženého GP č. 30216621-037/2013.
3) OZ vzalo na vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami – žiadosť o opravu cesty nad Sihlami IBV od p. Štefana Mahúta a ďalších občanov z tejto lokality.
4) OZ vzalo na vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami -žiadosť p. Petra Šuvadu, Dolina 179 o namontovanie verejného osvetlenia.
5) OZ vzalo na vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami – žiadosť rod. Fašánkovej, Ligasovej, Janťákovej o namontovanie verejného osvetlenia smerom od hájenky na Mlynisko.
6) OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami – Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole Stred 122 Zázrivá za školský rok 2012/2013, predloženú riaditeľom školy p. Mgr. Antonom Daubnerom .
7) OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami – Žiadosť o úpravu rozpočtu Základnej školy Stred 122, Zázrivá na rok 2013 pre : Základnú školu, CVČ a ŠKD, predloženú riaditeľom školy p. Mgr. Antonom Daubnerom .
8/ OZ vzalo na vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami – Správu o „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov z RO-ROP- Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR“ ( rekonštrukcia a zateplenie školských budov ), pričom OZ poveruje starostu obce vykonať právne kroky o určenie platnosti zmluvy na poskytnutú dotáciu.

5. Návrh zmeny rozpočtu obce Zázrivá na rok 2013 v zmysle predloženého Rozpočtového opatrenia č. 1:
– OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami.

6. – 7. Interpelácie poslancov a diskusia:
– Hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Kazárik predniesol návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013, ktorý aj všetci 8 prítomní poslanci OZ schválili
– Bc. Jozef Jurík predniesol informáciu o kultúrnej akcii Zázrivské dni, ktorú OZ vzalo na vedomie. Poďakoval všetkým spoluorganizátorm sa spoluprácu na uvedenej akcii.
– OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami dva volebné okrsky pre voľby do VÚC 2013 ( 9. 11. 2013 ), miesta na vylepovanie plagátov – dve betónové skruže pred kultúrnym domom.
– p. starosta predniesol zámer zlúčenia „Základnej školy Zázrivá“ a „Materskej školy Zázrivá“ do jedného subjektu „ Základná škola s materskou školou“ Stred 122, Zázrivá , so zámerom v blízkej budúcnosti aj presťahovať materskú školu do priestorov základnej školy na základe obhliadky školských priestorov, oboznámenia členov školskej rady a rady materskej školy s navrhovaným presťahovaním. OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami.
– OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami poplatky za: Centrum voľného času: 1.-€/žiaka/mesiac, Školský klub detí: 3.-€/žiaka/mesiac od 1. 10. 2013.
– p. starosta informoval o potrebe opravy cesty v Ráztokách – Sihle , kde došlo k jej popadnutiu, opravu vykonať asfaltom,
– p. Ambróz Otruba navrhol vykonať opravu vozovky na moste ku hájenke, asi na budúci rok, tiež opraviť jamy na ceste ku zbernému dvoru, v Doline smerom ku konečnej,
– p. Mgr. Anton Daubner navrhol opraviť strechu nad jedálňou / lepenkou /,
– p. starosta tiež informoval, že sa dokončujú práce na schodoch ku kostolu, urobilo sa odvodnenie – kanalizácia plôch od kostola, starej krčmy, ktoré sa upchalo,
– na kanalizáciu v centre bolo výberové konanie v Považskej Bystrici, kde bola vybratá najnižšia ponuka – Doprastav Bratislava. Práce sa musia vykonať do 30. 11. 2013,
– p. Ing. Miroslav Macek informoval o znečisťovaní miestnej komunikácie v Doline stavebníkmi p. Valtom, p. Marunom, upozorniť ich na povinnosť čistenie tejto miestnej komunikácie,
– p. Pavol Otruba navrhol, aby sa urobil súpis, kde sú umiestnené nové kontajnery na separovaný zber plastov, skla a pod. , v miestom rozhlase vyhlásiť o týchto kontajneroch – zbere separovaných odpadov, tiež navrhol, aby sa uvažovalo o vybudovaní parkoviska za kostolom – pri MŠ,
– p. Tibor Bílek navrhol vybudovať tržnicu za kult. domom a tam usmerňovať predávajúcich, nakoľko obsadzujú parkovacie miesta v centre obce,
– p. Jozef Červeň upozornil na zvalené informačné tabule, doparavné značky – pri ZŠ, konča
Doliny.

8. Schválenie uznesenia:
– návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík, ktoré aj všetci 8
prítomní poslanci schválili.

9. Záver:
– p. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadanáie OZ.

Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor
Overovatelia zápisnice: Peter Štyrák, Anton Drengubiak

JUDr. Matúš Mních – starosta obce Zázrivá

linka na stiahnutie vo forme PDF tu:

 Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa : 27.09.2013 na obecnom úrade v Zázrivej od 15.30 hod