Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej

Z á p i s n i c a

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ,

konaného dňa : 28. 06. 2012 na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.Otvorenie: p. starosta    privítal 8  prítomných poslancov, občanov na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj   všetci 8  prítomní poslanci chválili.

 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 

Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor, overovatelia zápisnice: Jozef Červeň a Pavol Otruba.

 

3.  Voľba  návrhovej  komisie: predseda: Anton Drengubiak, člen: Tibor Bílek a Ing. Miroslav Macek.

 

4.   Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:

– Ing. Ján Žúbor predniesol nasledovné žiadosti:

1. Žiadosť o položenie chráničky do budovaného chodníka podanú firmou Dolný Kubín NET, s.r.o., Okružná 2061/3, Dolný Kubín pre možnosť internetového pripojenia, OZ vzalo na vedomie všetkými 8 prítomnými poslancami.

2. Žiadosť o odpredaj pôvodne neknihovaného pozemku parc. č. C KN 1637/30 – TTP o výmere 75 m2 zobrazeného v zmysle GP č.: 30216621-100/2011, v k. ú. Zázrivá, Demkovská, žiadateľke Margite Volekovej, bytom 027 05 Zázrivá, Ráztoky 35 za  cenu: 10.- €/m2. Odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa, nakoľko odpredávaný priľahlý pozemok k pozemkom žiadateľky, svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľky. Za odpredaj hlasovali všetci 8 prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) v Zázrivej a to: Tibor Bílek, Jozef Červeň, Anton Drengubiak,  Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor.

3. Zrušenie káblovej televízie v časti  Stred  – IBV  k 30. 06. 2012. OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami.

4. Opravu miestnej komunikácie v Ústredí- do Pasiek v celkovom náklade 16. 914,12 €. OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami.

5. Odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Zázrivá parc. č. E KN:  142/1-zast. pl. o výmere 26 m2 a 142/2 – zast. pl. o výmere 126 m2 v k. ú. Zázrivá – Stred – centrum obce,  od predávajúceho Vladimíra Papalu, bytom 027 05 Zázrivá, Petrová č. 18 za cenu: 19.- €/m2.

6. Žiadosť ELVISDK, s.r.o., Veličná 151, zast. Róbertom Papšom,  o uloženie optickej chráničky do budovaného chodníka v Ústredí pre možnosť  internetového pripojenia v tejto časti. OZ schválilo všetkými 7 prítomnými poslancami, 1 poslanec nebol prítomný počas hlasovania ( Jozef Červeň).

7. Výstavbu tribúny a nákup podlahoviny z vodovzdorného materiálu. OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami.

8. Opravu miestnej cesty štrkom ( 2 fúry ) v časti Dolina, smerom k novostavbe domu p. Vladimíra Karcola, bytom Dolina 121. OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami.

9. Opravu miestnej cesty štrkom v Ústredí – do Pasiek, smerom k domu Jozefa Jurčíka. OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami.

10. Opravu obecného ihriska v Bielej do výšky 800.- € na materiálové náklady. OZ schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami.

 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Zázrivá za rozpočtový rok 2011:

– predniesol hl. kontrolór Mgr. Jozef Kazárik, ktorý navrhuje OZ schváliť :

1. celkový výsledok hospodárenia obce Zázrivá za rok 2011 vo výške 31 184,68 Eur bez

výhrad.

2. prevod prebytku rozpočtu za rok 2011 do rezervného fondu v čiastke 14 682,89 eur.

 

6. Schválenie záverečného účtu obce Zázrivá za rozpočtový rok 2011:

– OZ ho schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami ( 1 poslanec – Bc. Jozef Jurík bol neprítomný).

 

7. – 8. Interpelácie poslancov, diskusia:

– p. starosta informoval, že zabezpečil výlet pre  žiakov ZŠ v Zázrivej za dosiahnuté veľmi dobré študijné výsledky do družobnej školy v Palkoviciach na Morave,

– tiež informoval o medzinárodnom podujatí – vo varení a jedení  bryndzových halušiek, ktoré bolo 23. 6. 2012,

 

9. Schválenie uznesenia:

– návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Anton Drengubiak a všetci 7 prítomní poslanci ho aj schválili ( neprítomní bol Bc. Jozef Jurík a Jozef Červeň).

 

10. Záver:

– p. starosta JUDr. Matúš Mních poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

 

Zapísal: Ing. Ján Žúbor

 

JUDr. Matúš Mních

starosta  obce  Zázrivá

 

na stiahnutie v PDF