Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej

Zápisnica
zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ,
konaného dňa : 13. 12. 2012 na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.Otvorenie: p. starosta    privítal 9  prítomných poslancov, občanov na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 9 prítomní poslanci schválili.

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor, overovatelia zápisnice: Pavol Otruba a Peter Štyrák.

3.  Voľba  návrhovej  komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík, členovia: Anton Drengubiak a Tibor Bílek.

4.   Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:
– predniesol prednosta Ing. Ján Žúbor:

1.Žiadosť o súhlas na vybudovanie prístupovej cesty v časti Zázrivá, Demkovská (Rovná Hora smerom do Miškov). OZ vzalo na vedomie, za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

2.Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce pre žiadateľov OZ Trojruža, J. Jančeka 353/24, Ružomberok a OZ Happy Moments, Bystrická cesta 192, Ružomberok na činnosť súkromných stredísk záujmovej činnosti na žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Zázrivá. OZ vzalo na vedomie, za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

3.Ukončenie prenájmu obecných priestorov v budove na nástupišti p. Pavlom Lášticom, Dolina 28, Zázrivá dňom 4. 1. 2013. OZ vzalo na vedomie, za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

4. Žiadosť občanov o riešenie 1. ranného spoja zo Zázrivej do Dolného Kubína: OZ schválilo príspevok na autobusový spoj do Bielej – prípoj na „prvý ranný spoj“ v sume cca 1.400.-€/rok, aby spoj z Ústredia nemusel zachádzať cez Bielu, čím získa cca 10 minút, aby stíhal vlakový spoj v Párnici. Za hlasovali 7 prítomní poslanci, 2 poslanci (Pavol Otruba a Ing. Miroslav Macek ) sa zdržali hlasovania. Proti nebol nikto.

5.Žiadosť p. Antona Zubaja, Ráztoky 88 o majetkoprávne vysporiadanie miestnej komunikácie – odpredaj obci Zázrivá dvoch pozemkov parc. č. 12176/1 – záhrady o výmere 36 m2 a parc. č. 12176/2 – záhrady o výmere 154 m2 v k. ú. Zázrivá, Ráztoky , ktoré sú časťou miestnej komunikácie. OZ schválilo odkúpenie uvedených pozemkov za cenu 6.-€/m2.

6.Žiadosť Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová, pracovisko Havrania č. 35 o finančný príspevok vo výške 400.-€ na zakúpenie zdvíhacieho zariadenia pre imobilných klientov domova v Havranej ( na porytie časti nákladov na zariadenie ). OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

7. Žiadosť Spišskej katolíckej charity, Domu Charitas Zázrivá o finančný príspevok vo výške 400 .-€ na zakúpenie vianočných darčekov pre klientov Domu Charitas. OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

8. Žiadosť Spišskej katolíckej charity, Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Dolný Kubín o finančný príspevok vo výške 200 .-€ na činnosť Agentúry. OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

9. Žiadosť p. Daniely Otrubovej, Stred 435, Zázrivá o prenájom priestorov v Dome služieb, ktoré sa uvoľnia ukončením prenájmu  terajšej prevádzky Konzumu. Výber prebehol losovaním z dvoch žiadostí. OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

10. Žiadosť p. Jozefa Jantu a manž. Jany Jantovej, Stred 420, Zázrivá – odpredaj pozemku C KN parc. č. 4600/7 – ostatná plocha o výmere 45 m2 , ale iba diel č. 4 o výmere 41 m2 a 331/2 – záhrada o výmere 89 m2 , ale iba diel č. 2 o výmere 32 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred v zmysle predloženého GP č. 17808391-32/2012, úradne overeného 02. 11. 2012, pri ich rodinnom dome pod výstavbu garáže za cenu 10.-€/m2. Odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa, nakoľko odpredávané priľahlé pozemky k pozemkom žiadateľov, svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľov. Za odpredaj hlasovali všetci 9 prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej a to: Bc. Jozef Jurík, Tibor Bílek, Jozef Červeň, Anton Drengubiak,  Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor.

11.Žiadosť o finančný príspevok vo výške 150.-€ pre „Materské centrum Ovečkovo“ na jeho činnosť.  OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

12. Žiadosť p. Ing. Pavla Kubalu, Royova 23, Bratislava o odpredaj obecných pozemkov v podiele ¼ – na zapísaných na LV č. 10372 a to parc. č.: 19255/1 – záhrady o výmere 186 m2, 19268 – TTP o výmere 133 m2, 19269 – TTP o výmere 478 m2  a  19270 – orná pôda o výmere 797 m2  v k. ú. Zázrivá, Biela  ( okrem parc. č. 19255/2, ktorá je súčasťou miestnej komunikácie ), za cenu 10.-€/m2. Odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa, nakoľko odpredávaný priľahlý pozemok k pozemkom žiadateľa, svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa. Za odpredaj hlasovali všetci 9 prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej a to: Bc. Jozef Jurík, Tibor Bílek, Jozef Červeň, Anton Drengubiak,  Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor.

13. Žiadosť p. Eleny Fedorovej, FELA, Stred 369, Zázrivá o predĺženie prenájmu obecných priestorov, v ktorých sa nachádza prevádzka Konzum do 31. 1. 2013. OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

14. OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami predložený návrh na zvýšenie poplatkov na obecnom úrade a v kultúrnom dome od 1. 1. 2013.

15. Hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Kazárik predniesol Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Zázrivá na 1. štvrťrok 2013, ktorý aj všetci p prítomní poslanci schválili.

16. Prednosta predniesol informáciu o potrebe odpísanie nedobytnej pohľadávky vo výške 23,22 € Prefa Sučany, a.s., ktorá je od 17. 4. 2012 v reštrukturalizácii / za  palety / . OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

17. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2013 vo výške 4.500.- € pre TJ Fatran Zázrivá, futbalový klub. OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

18. Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá na roky 2011-2016. OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

19. Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Obcou Kety, Poľsko a Obcou Zázrivá, Slovensko. OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

5.Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce  Zázrivá. OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

6.Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania miestnych  daní okrem dane z nehnuteľností na území Obce  Zázrivá. OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

7.Všeobecne   záväzné   nariadenie  obce   Zázrivá  o  podmienkach určovania a vyberania miestneho
poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú  na území Obce Zázrivá. OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

8.Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác  právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

9. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2013 – 2015.
– p. riaditeľ ZŠ Mgr. Anton Daubner predložil návrh na úpravu  rozpočtu Základnej školy v Zázrivej, Stred č. 122 , Školského klubu detí, Školského strediska záujmových činností a Zariadenia školského stravovania na rok 2012 podľa skutočného čerpania finančných prostriedkov za rok 2012.  OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.
– p. starosta JUDr. Matúš Mních predniesol návrh na úpravu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré aj OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.
– p. Mgr. Jozef  Kazárik  predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2013-2015, ktorého záverečné odporúčanie je: odporúčam OZ predložený návrh rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 schváliť.  Tiež bude potrebné vypracovať komentár, t.j. programovú štruktúru navrhovaného rozpočtu o 10 – tich programoch, z ktorých každý predstavuje súhrn navzájom súvisiacich aktivít, ktoré je potrebné popísať, t.j. špecifikovať ich náplň a činnosť. OZ vzalo na vedomie, za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
– Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2013 – 2015 OZ schválilo všetkými 9 prítomnými poslancami.

10.-11. Interpelácie poslancov a diskusia:
– p. starosta informoval o potrebe schválenia inventarizačnej komisie a poslanci ju aj schválili všetkými 9 prítomnými poslancami v zložení:  predseda Ing. Ján Žúbor, členovia: Mgr. Jozef Kazárik, Anton Drengubiak, Jozef  Červeň a Stanislav Žúbor.
– p. Pavol Otruba navrhol, aby sa doriešilo personálne zabezpečenie zberného dvora ( cez VPP, prípadne na dohodu ) a to v termíne do 28. 2. 2013.
– prítomný p. Ján Otruba upozornil na vykonávanie zimnej údržby, aby pracovníci odhřňali celú cestu, čo najširšie ( hlavne v úseku križovatka na Plešivú, smerom ku mostu pri hájenke).

12. Schválenie uznesenia:
– p. Bc. Jozef Jurík prečítal návrh uznesenia, ktorý aj všetci 9 prítomní poslanci schválili.

13. Záver:
– p. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial im šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov do nového roku 2013.

Zapísal: Ing. Ján Žúbor                                                  JUDr. Matúš Mních
starosta  obce  Zázrivá

Overovatelia zápisnice:     Pavol Otruba                            Peter Štyrák