Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej

Zápisnica
zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ,
konaného dňa : 31. 05. 2013 na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Otvorenie: p. starosta JUDr. Matúš Mních privítal 6  prítomných poslancov, hl. kontrolóra, občanov na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania,

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor, overovatelia zápisnice: Ambróz Otruba a Stanislav Žúbor.

3. Voľba  návrhovej  komisie: predseda: Anton Drengubiak,  členovia: Pavol Otruba a Tibor Bílek.

4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:
– predniesol prednosta Ing. Ján Žúbor:
1. Odpredaj obecného neknihovaného pozemku parc. č. E KN 20888/1 – ostatné plochy o výmere 204 m2 v k. ú. Zázrivá, Ráztoky za cenu: 10.-€/m2  pre žiadateľa p. Jozefa Flajsa, bytom 027 05 Zázrivá, Ráztoky č. 89, pred jeho rodinným domom. Odpredaj sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa. OZ schválilo. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
2. Prenájom obecného neknihovaného pozemku o výmere cca 300 m2 – časť parciel E KN č. 20967/5 a 21300/18 v k. ú. Zázrivá, Stred, za účelom skladovania stavebného materiálu žiadateľovi p. Jánovi Borončovi, bytom 027 05 Zázrivá, Stred č. 83, za cenu v zmylse VZN Obce Zázrivá o cenách za prenájom obecných pozemkov. OZ schválilo. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
3. Udelenie súhlasu na  prevádzkovanie stávkového terminálu v pohostinstve Smolka – Jana Smolková, Stred 430, pre žiadateľa SYNOT TIP, s.r.o. , Továrenská štvrť 1457/24, 050 51 Poprad – Matejovce. OZ schválilo. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
4. Plat starostovi obce Zázrivá JUDr. Matúšovi Mníchovi s účinnosťou od 1. 6. 2013:
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške: 1593,90 €
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšenie o  30 %, čo je: 478,17 €. Plat po zaokrúhlení je: 2073.-€. OZ schválilo. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
5. OZ rozhodlo neodpredať obecný neknihovaný pozemkok – časť  parc. č. E KN 21300/14, ostatná plocha v Doline žiadateľovi p. Mgr. Pavlovi Mandincovi, bytom Dolina 122. Pozemok ponechať vo vlastníctve obce, žiadateľovi sa nebráni využívať uvedený pozemok na prístup k rod. domu s.č. 30 v Doline. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
6. OZ uložilo prednostovi úradu Ing. Jánovi Žúborovi zabezpečiť odstránenie následkov zatečenia stropu a stien v priestoroch lekárne, prevádzkovanej p. Mgr. Jiřinou Medveckou v termíne do 15. 6. 2013.
7. OZ schválilo zakúpenie 1 ks solárneho Led osvetlenia na účely verejného osvetlenia a jeho umiestnenie na  ceste pri rod. dome Vladimíra Matúša na Grúňoch. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci. V prípade, že sa uvedené svetlo osvedčí, zakúpia sa aj ďalšie, na miesta kde to bude potrebné.

5. Stanovisko hl. kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Zázrivá za rozpočtový rok 2012:
– Správu o kontrole hospodárenia v zmysle Vyhlášky MF SR č. 517/2001 Z.z. obce Zázrivá za rok 2012 predniesol hlavný kontrolór obce p. Mgr. Jozef Kazárik a OZ doporučuje celoročné hospodárenie a záverečný účet obce Zázrivá za rok 2012 schváliť bez výhrad.  OZ vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolóra.

6. Schválenie Záverečného účtu obce Zázrivá za rozpočtový rok 2012:
– OZ ho schválilo  a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

7.-8. Interpelácie poslancov a diskusia.
– p. starosta informoval o potrebe zakúpenie 1 ks solárneho Led osvetlenia na účely verejného osvetlenia a jeho umiestnenie na  ceste pri rod. dome Vladimíra Matúša na Grúňoch, pretože v dôsledku rekonštrukcie NN e. siete bolo doterajšie svetlo verejného osvetlenia zrušené. OZ schválilo jeho zakúpenie a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci. V prípade, že sa uvedené svetlo osvedčí, zakúpia sa aj ďalšie, na miesta kde to bude potrebné.
– p. Albín Fedor informoval, že cesta smerom k zbernému dvoru a ku skládke býv. ASOKS-u je v zlom stave, snažia sa ju opraviť, ale ťažké nákladné autá býv. ASOKS-u ju opakovane poškodzujú, navrhuje osadiť značku zákazu vozidiel nad 3 tony. P. Anton Drengubiak navrhol, aby sa ešte rokovalo s majiteľom firmy Jaroslavom Matúšom a žiadať ho v prípade poškodenia cesty vozidlami a mechanizmami jeho firmy, aby ju na vlastné náklady opravili.  P. starosta navrhol, aby sa pripravil návrh VZN obce o obmedzení premávky na obecných cestách z vyššie uvedených dôvodov.
– p. starosta informoval o vjadrení k  námietkam vedúceho kontrolovaného sobjektu ku kontrolným zisteniam – verejné obstarávanie rekonštrukcia pavilónov ZŠ Zázrivá.
– tiež informoval o tom, že sa  vyhlásia výberové konania obce Zázrivá na pokračovanie budovania kanalizácie v centre obce ( od budovy Urbáru po koniec kockovky) a položenie asfaltového koberca v Doline od obchodu po konečnú zastávku SAD (otočku).
– ako aj o potiahnutí vodovodu do cintrína z domu smútku pre potreby občanov starajúcich sa o hrobové miesta, v zime sa voda odstaví. Tiež bude potrebné urgovať Správu ciest Dolný Kubín o riešenie priepustu na križovatke smerom na Terchovú pri SAD zastávke, ktorý sa často upcháva, voda potom neodteká.

9.   Schválenie uznesenia:
– návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Anton Drengubiak a všetci 6 prítomní poslanci ho aj schválili.

10.  Záver:
– p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Zapisovateľ:  Ing. Ján Žúbor
JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

Overovatelia zápisnice:
Ambróz  Otruba
Tibor  Bílek

Na stiahnutie vo forme PDF

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej