Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 05.12.2014

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 05. 12.  2014  v kultúrnom dome v Zázrivej od 15. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Otvorenie: doterajší p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 8  prítomných poslancov
( jeden poslanec Mgr. Marek Bílek z pracovných dôvodov sa nezúčastnil zasadania OZ), predsedu miestnej volebnej komisie p. Mgr. Jozefa Kazárika, ako aj   ostatných prítomných  na   ustanovujúcom zasadaní obecného zastupiteľstva.

2.  Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov zápisnic: Anton Drengubiak a Ing. Radovan Lupták.

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení    novozvolenému    starostovi   obce   a      poslancom    novozvoleného     obecného  zastupiteľstva:
– predseda miestnej volebnej komisie p. Mgr. Jozef Kazárik oznámil výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdal osvedčenie o zvolení    novozvolenému    starostovi   obce p. JUDr. Matúšovi Mníchovi.

4.    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva:
– novozvolený starosta obce p. JUDr. Matúš Mních prečítal predpísaný sľub starostu obce, podpísal ho.

5.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva:
– p. starosta JUDr. Matúš Mních prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý následne všetci 8 prítomní poslanci podpísali a  poslancom  novozvoleného obecného  zastupiteľstva predseda miestnej volebnej komisie  p. Mgr. Jozef Kazárik  odovzdal osvedčenia o zvolení poslancov obecného zastupiteľstva, ktorými sú –  Červeň Jozef, Drengubiak Anton, Bc. Jurík  Jozef, Ing. Radovan Lupták, Otruba Ambróz, Jana Pazderová, Štyrák Peter a Žúbor   Stanislav.

6.   Vystúpenie novozvoleného starostu:
– p. starosta JUDr. Matúš Mních predniesol príhovor, v ktorom okrem iného poďakoval predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu za jeho obetavú prácu, zvlášť odchádzajúcim poslancom Tiborovi Bílekovi, Ing. Miroslavovi Macekovi a Pavlovi Otrubovi, na záver všetkým prítomným poprial pokoj, rodinnú pohodu a splnenie všetkých očakávaní z príležitosti blížiacich sa Vianoc.

7.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
– p. starosta JUDr. Matúš Mních prečítal ďalšie body programu zasadania a všetci 8  prítomní novozvolení  poslanci ho aj schválili , poveril ďalším vedením zasadania OZ Ing. Jána Žúbora, prednostu OcÚ.

8.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  obecného zastupiteľstva:
– návrh predniesol Ing. Ján Žúbor, t.j. aby týmto povereným poslancom bol p. Anton Drengubiak, čo aj  všetci 8 prítomní novozvolení  poslanci schválili.
– p. starosta predniesol návrh na zástupcu starostu a navrhol, aby bol zástupcom starostu p. Bc. Jozef Jurík,  čo aj všetci 8  prítomní poslanci OZ schválili.

9.   Voľba  návrhovej komisie a  inventarizačnej komisie:
– návrhy predniesol Ing. Ján Žúbor a to:

Návrhová komisia v zložení:
predseda: Bc. Jozef Jurík, člen: Jozef Červeň a Jana Pazderová.  Za uvedený návrh hlasovali všetci 8  prítomní poslanci.

Inventarizačná komisia v zložení:
predseda – Ing. Ján Žúbor, prednosta OcÚ,  člen: Mgr.  Jozef Kazárik, hlavný kontrolór obce, Jozef Červeň, Anton Drengubiak a Stanislav Žúbor – poslanci OZ. Za uvedený návrh hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
– návrh predniesol Ing. Ján Žúbor a to obecnú radu v zložení: Bc. Jozef Jurík, Jozef Červeň, Anton Drengubiak, Ing. Radovan Lupták a Jana Pazderová, čo aj všetci 8  prítomní poslanci OZ schválili.

11. Diskusia:
– p. starosta  prečítal Poučenie poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré aj prítomní poslanci OZ a členovia komisií podpísali.
– Ing. Ján Žúbor predniesol žiadosť starostu obce JUDr. Matúša Mnícha o preplatenie nevyčerpanej dovolenky  v počte 13,27 dňa za rok 2014, čo aj všetci 8 prítomní poslanci schválili.

12. Schválenie uznesenia:
– predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef  Jurík prečítal návrh uznesenia, ktorý aj všetci 8 prítomní poslanci schválili.

13. Záver:
– p. starosta JUDR.  Matúš  Mních poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Zapisovateľ:  Ing. Ján Žúbor

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

link na stiahnutie vo forme PDF tu:

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 05.12.2014