Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 13.12.2013

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 13.12.2013
Zápisnica
zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ,
konaného dňa : 13. 12. 2013 na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie: p. starosta    privítal 8 prítomných poslancov, občanov na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 8 poslanci schválili.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor, overovatelia zápisnice: Ambróz Otruba a Peter Štyrák.

3. Voľba  návrhovej  komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík, členovia: Tibor Bílek a Jozef Červeň.

4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:
– prednosta Ing. Ján Žúbor predniesol nasledovné žiadosti:

1) Žiadosť o nájom bytových priestorov  p. Pavla Otrubu, Stred 203, Zázrivá a to buď na starom obecnom úrade alebo v Zdravotnom sttredisku, ktorý uvolnila rodina Truchlých. OZ vzalo žiadosť na vedomie.
2) Výzvu na upisovanie akcií od Prima banky Slovensko, a.s., Žilina. OZ vzalo žiadosť na vedomie.
3) O súhlasné stanovisko OZ Zázrivá k odkúpeniu pozemkov od Slovenského pozemkového fondu požiadal Ing. Jána Štefanicu, Hamuljakova 31, Dolný Kubín v k. ú. Zázrivá Petrová, ide o pozemky  pri jeho pozemkoch a rodinnom dome v zmysle GP č.45595810-19/2013 parc. č. C KN : 1443/19 – TTP o výmere 79 m2, 1512/3 – ost. pl. o výmere 35 m2, 1516/4 – ost. pl. o výmere 115 m2, 4282/5 – zast. pl. o výmere 21 m2 a 4282/6 – zast. pl.  o výmere 38 m2   z dôvodov vysporiadania pozemkov. Uvedené pozemky nie sú Územným plánom obce Zázrivá riešené pod výstavbu. Za hlasovali 6 poslanci, zdržali sa 2 , proti nebol nikto.
4) P. Vincent Karcol, bytom Rybárska 30, Sliač ponúkol Obci Zázrivá na odpredaj pozemok pri miestnej komunikácii  v Končitej v zmysle GP č. 30216621-115/2013 parc. č. C KN 4443/6 – zast. pl. o výmere 60 m2, za symbolickú cenu 1.-€ za predávaný pozemok, slovom jedno euro. Za odkúpenie uvedeného pozemku do majetku Obce Zázrivá hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
5) OZ schválilo odpredaj obecného neknihovaného pozemku v k. ú. Zázrivá, Ráztoky žiadateľom Matúš Volek a manž. Margita Voleková, bytom Ráztoky 35, Zázrivá, pri ich rodinnom dome, parc. č. C KN 2246/4, zast. plochy o výmere 124 m2 , ktorý bol vytvorený z E KN parc. č. 20901/1, ostatné plochy ( diel č. 15 o výmere 15 m2 ) a z E KN parc. č. 20974/4, vodná plocha ( diel č. 16 o výmere 109 m2 ) za cenu: 10.-€/m2, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1999 Zb.. Odpredávaný pozemok bezprostredne hraničí s pozemkami žiadateľov. Za odpredaj hlasovali všetci 8 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Tibor Bílek, Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň, v zmysle predloženého GP č. 30216621-037/2013.
6) OZ schválilo žiadateľom Ing. Igorovi Žúborovi a manž. Bc. Zuzane Žúborovej, Stred 409, Zázrivá odpredaj obecného pozemku a zamenenie pozemku v k. ú. Zázrivá, Stred a to odpredaj C KN parc. č. 2635/4, zast. plochy o výmere 120 m2 a zamenie pozemok C KN parc. č. 2634/22, zast. pl. o výmere 2 m2 . Cena: 16,6 €/m2,  pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1999 Zb.. Odpredávaný pozemok bezprostredne hraničí s pozemkami žiadateľov.Za odpredaj hlasovali všetci 8 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Tibor Bílek, Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň   v zmysle geodetického zamerania.
7) OZ schválilo zámer odpredať obecný neknihovaný pozemok v k. ú. Zázrivá, Kozinská žiadateľovi p. JUDr. Jaroslavovi Lášticovi, Stred  423, Zázrivá z dôvodu vysporiadania si pozemkov pri rodinnom dome a vo dvore – pozemku E KN parc. č. 20829/2 – ostatné plochy o výmere 98 m2 za cenu 10.- €/m2, čo predstavuje celkom sumu: 980.-€,  pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1999 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza pod stvbou domu žiadateľa a časť tvorí súvisiace nádvorie. Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci 8 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Tibor Bílek, Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň.
8.) OZ schválilo finančný príspevok na zakúpenie vianočných darčekov pre klientov Domu Charitas Zázrivá, Stred 416 a pre klientov Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, pracovisko Zázrivá, Havrania 35 vo výške do 300.-€ pre každého žiadateľa. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
9) OZ schválilo žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 vo výške 500.-€ pre Materské centrum OVEČKOVO – Zázrivá na jeho činnosť. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
10) OZ schválilo žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 vo výške 4.917.-€ pre TJ Fatran Zázrivá, Futbalový klub Zázrivá na jeho činnosť, podľa predloženej žiadosti. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
11) OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014, predložený prednostom úradu, nakoľko hl. kontrolór sa ospravedlnil.  Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
12) OZ rozhodlo neschváliť žiadosť Obce Ľubochňa, okres Ružomberok o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

5. VZN obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá. V predloženom návrhu sa navrhlo zvýšenie dane z nehnuteľností (zo stavieb, pozemkov a dane z bytov ) o cca 10 % voči VZN v roku 2013. OZ uvedené VZN schválilo. Za hlasovali  8 prítomní poslanci, 1 poslanec sa zdržal hlasovania ( Stanislav Žúbor).

6. VZN obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú  na území Obce Zázrivá. V návrhu VZN sa navrhlo zvýšenie poplatku z pôvodného 18.-€ na osobu a rok na 20.- € na osobu a rok. OZ uvedené VZN schválilo. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

7. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2014 – 2016.
– p. Mgr. Anton Daubner predniesol žiadosť na  Úpravu rozpočtu na rok 2013 Základnej škole Zázrivá a jej zariadení ( CVČ, ŠKD, ŠJ)  podľa predloženého návrhu a podľa skutočného čerpania k 31. 12. 2013 a návrh rozpočtu Základnej školy a jej zariadení na rok 2014 podľa predloženého návrhu. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

– p. starosta predniesol Návrh na zmenu  rozpočtu Obce Zázrivá na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 2, úpravu rozpočtu Obce Zázrivá na rok 2013 podľa  skutočného čerpania finančných prostriedkov za rok  2013. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

– tiež predniesol Návrh Programového rozpočtu Obce Zázrivá na roky 2014 – 2016. Poslanci navrhli v kapitole Dotácie na šport navýšiť navrhnutú čiastku z 4.500.- € na 5.000.- €. Takto upravený návrh bol aj schválený.  Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

8. – 9. Interpelácie poslancov a diskusia:
– p. starosta informoval, že v roku 2014 sa uvažuje s opravou cesty v Doline ( od obchodu po konečnú), odvodnenie, oprava škarpy, položenie asfaltového koberca,
– tiež sa za kult. domom vybuduje predajný stánok ,
– p. Anton Drengubiak navrhol, aby sa riešila jedna pec pre prenajatý byt ( p. Pirohovi),
– p. Tibor Bílek navrhol, aby sa zverejnili neplatiči dane z ubytovania za účelom lepšieho výberu tejto dane.

10. Schválenie uznesenia:
– Uznesenie prečítal predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík, ktoré bolo aj všetkými 9 poslancami schválené.

11. Záver:
-p. starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial im šťastné a veselé vianoce, veľa zdravia, spokojnosti a úspechov v novom roku  a ukončil zasadanie OZ.

Zapisovateľ:  Ing. Ján Žúbor                                      JUDr.  Matúš  Mních – starosta  obce  Zázrivá
Overovatelia zápisnice:   Ambróz  Otruba, Peter Štyrák

linka na stiahnutie vo forme PDF tu:

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 13.12.2013