Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 19.12.2014

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 19.12.2014

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa : 19. 12.  2014  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 8  prítomných poslancov ( 1 poslanec p. Ing. Radovan Lupták sa zasadania OZ nezúčastnil), hl. kontrolóra obce a ostatných prítomných  občanov na   zasadaní obecného zastupiteľstva.

2. Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov zápisnice: Ambróz Otruba a Peter Štyrák.

3. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva:
– predseda Miestnej volebnej komisie p. Mgr. Jozef Kazárik prečítal výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, p. starosta prečítal sľub poslanca OZ a Mgr. Marek Bílek jeho podpísaním zložil sľub poslanca, od predsedu MVK prevzal osvedčenie o zvolení za poslanca OZ, tiež podpísal poučenie o mlčanlivosti v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

4. Voľba návrhovej komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík, člen: Anton Drengubiak a Mgr.  Marek  Bílek.

5. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov: Ambróz Otruba a Peter Štyrák.
– Ing. Ján Žúbor informoval o žiadosti ZŠ  o Zmenu rozpočtu Základnej školy Zázrivá rozpočtovým opatrením č. 9. OZ schválilo a za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
– p. starosta prečítal žiadosť p. Margity Zaťkovej, Biela č. 66 o zimnú údržbu cesty v Bielej do Hlbočanov z dôvodu zabezpečenia prístupu sanitky pre jej nemocnú dcéru. P. starosta informoval, že uvedenú cestu budeme pokiaľ možno načas udržiavať, zabezpečil sa posypový materiál v danej lokalite. OZ vzalo na vedomie predloženú žiadosť, za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
– p. starosta informoval o Zmluve o poskytovaní služby spočívajúcu v zabezpečení školení o bezpečnosti pri práci, zdravotný dohľad, preventívne prehliadky, zabezpečovanie požiarnej ochrany, ktorá bude uzatvorená s poskytovateľom p. PhDr. Jánom Beňušom a obcou Zázrivá.
OZ vzalo na vedomie uvedenú zmluvu, za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
– ďalej informoval o žiadosti o  Poskytnutie priestorov v kultúrnom dome a inventára pre žiadateľku Patríciu Otrubovú, pre účely organizovania plesu pre maturitnú skúšku. Žiadateľka uhradí nevyhnutné náklady  na spotrebované energie. Za schválenie uvedenej žiadosti hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

6. Voľba člena Rady materskej školy v Zázrivej a voľba sobášiacich:
– p. starosta navrhol p. Janu Pazderovú na uvedenú funkciu a OZ ju aj schválilo,  za hlasovali  7 prítomní poslanci, 1 poslanec sa hlasovania zdržal (p. Jana Pazderová).
– p. starosta navrhol za sobášiacich p. Antona Drengubiaka a p. Bc. Jozefa Juríka, čo aj všetci 8 prítomní poslanci schválili.

7. – 8. Interpelácie poslancov a diskusia:
– p. starosta informoval o zimnej údržbe, ktorú budú vykonávať p. Gustáv Krška ml., p. Ján Žúbor a náš obecný traktor, zabezpečil sa sypač posypového materiálu, na obvyklé miesta sa naviezla škvára na posýpanie miestnych komunikácií.
– p. Ján Otruba upozornil, že by bolo potrebné v blízkosti križovatku smerom na Terchovú vypíliť poškodenú bútľavú lipu, ktorá ohrozuje cestnú premávku a aj chodcov, p. starosta odpovedal, že sa zistí, či uvedená lipa nie je chránená a potom sa bude riešiť jej vypílenie, tiež navrhol, aby pracovníci na VPP vyčistili šachtu – kanalizačnú vpusť oproti domu p. Ladislava Karcola na uvedenej križovatke, čo aj p. starosta dá urobiť.
– p. Stanislav Otruba upozornil na poškodenú asfaltovú cestu v Bielej, načo reagoval p. starosta , že uvedená cesta je št. cestou III. Triedy a je v Správe ciest Dolný Kubín, bude potrebné ich na stav cesty upozorniť a žiadať jej opravu v poškodených úsekoch. Tiež upozornil na potrebu vyčistenia rigolu od priepustu smerom do potoka poniže ihriska v Bielej. P. starosta reagoval, že to dá urobiť pracovníkom na VPP.

Zapisovateľ:
Ing. Ján Žúbor

Overovatelia zápisnice:
Ambróz  Otruba
Peter  Štyrák

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

link na stiahnutie vo forme PDF tu:Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 19.12.2014