Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 24.10.2014

Zápisnica
zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ,
konaného dňa : 24. 10. 2014
na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.Otvorenie: p. starosta    privítal 8 prítomných poslancov a  občanov  na zasadaní OZ.
Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 8 prítomní poslanci schválili.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor, overovatelia zápisnice: Ambróz Otruba a Peter Štyrák.

3.Voľba  návrhovej  komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík,  člen: Pavol Otruba a Tibor Bílek.

4.   Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:
– p. starosta informoval o Petícii občanov o zachovanie priestorov budovy Materskej školy na vyučovanie detí MŠ. Na zasadaní sa zúčastnili iniciátori tejto petície a to p. Jozef Jurík st., p. Mária Smolková, p. Valéria Juríková a p. Katarína Barienčíková.
– tiež uviedol, že petíciu podpísalo 742 občanov. V OZ sa doposiaľ rozhodovalo o administratívnom spojení ZŠ a MŠ do jedného právneho subjektu, samotné presťahovanie do voľných priestorov v ZŠ bud možné po vykonanej rekonštrukcii pre potreby detí materskej školy ( spracuje sa projektová dokumentácia, ku ktorej sa vyjadrí hygiena…). V zmysle petičného zákona má táto petícia doporučujúci charakter pre poslancov OZ.
– p. Jozef Jurík st. uviedol, či majú poslanci predstavu, koľko financíí by stálo presťahovanie detí MŠ do ZŠ, budova MŠ sa stavala v akcii Z-et pre potreby našich detí, je za to,  aby budova materskej školy zostala aj naďalej využívaná ako materská škola, aby sa neodpredala, aby sa táto budova rekonštruovala,
– p. Stanislav Žúbor uviedol, že presťahovaním MŠ do ZŠ sa hlavne sleduje ekonomika, zníženie nákladov na prevádzkovanie budovy MŠ,
– p. Mária Smolková uviedla, budovu škôlky vybudovali naši ľudia pre naše deti, sú to priestory najvhodnejšie pre deti MŠ, majú samostatný areál, nie sú rušený inými …
– p. Valéria Juríková  a aj p. Katarína Barienčíková, sú tiež je za jej zachovanie v terajších priestoroch, nakoľko sú na tento účel postavené a aj pre deti najvhodnejšie, v základnej škole by boli rušené žiakmi YŠ, pretože je iný režim v MŠ a iný v ZŠ,
– p. Katarína Barienčíková tiež uviedla, že ak bude málo žiakov, nech sa druhý pavilón v ZŠ využije na iný účel, ale budovu MŠ treba zachovať na účel MŠ,
– p. Juraj Šutor uviedol, že v minulosti bolo cca 700 žiakov, teraz je ich iba 256, cca jedna tretina, je za vytvorenie jedného spoločného právneho subjektu ZŠ a MŠ, samotné presťahovanie bude možné po rekonštrukcii terajších voľných alebo v budúcnosti uvoľnených priestorov v ZŠ, treba vidieť ušetrenie nákladov na prevádzkovanie, na energie…
– p. Anton Drengubiak uviedol, že tiež bol pri stavbe materskej školy, doba však ukazuje, že ekonomické dôvody nás vedú k vytvoreniu jedného spoločného subjektu ZŠ a MŠ,
– p. starosta uviedol, že v prípade presťahovania MŠ do ZŠ sa pre uvoľnenú budovu MŠ skôr nájde iný účel jej využitia, ako napr. do uvoľneného pavilónu v areály ZŠ umiestniť nejakú výrubu, ubytovanie a pod.
– p. Katarína Barienčíková uviedla, že má poznatky z iných spojených ZŠ a MŠ, kde sa deti vzájomne vyrušujú, narušuje sa vyučovací proces a preto je za zachovanie terajšieho stavu,
– p. Ambróz Otruba uviedol, že petícia má iba doporučujúci charakter, nezaväzuje poslancov OZ aby jej vyhoveli, ale treba sa ňou vážne zaoberať, dať možnosť aj ostatným občanom sa k tejto problematike vyjadriť ( verejný hovor, prípadne obecné referendum), potom o veci rozhodnúť v OZ,
– p. starosta uviedol, že v OZ sa zatiaľ uvažovalo o administratívnom spojení ZŠ a MŠ, budovu MŠ nikto nepredáva, ani sa s jej predajom neuvažuje, bude sa potom hľadať účel jej iného využitia,
– p. Mária Smolková uviedla, že s administratívnym spojením ZŠ a MŠ nemá žiadna problém, je však proti jej presťahovaniu do priestorov ZŠ, nemyslí si, že by sa jej presťahovaním ušetrilo na obecných financiách,
– p. Juraj Šutor navrhol, aby sa zverejnili financie spojené s prevádzkovaním materskej školy, čo sa urobilo a za koľko v MŠ,
– p. Pavol Otruba uviedol, že petícia splnila svoj zámer, poslanci sa ňou zaoberajú, a budú sa aj v budúcnosti zaoberať, posúdia sa argumenty za a aj proti sťahovaniu, doterajšie priestory MŠ  sú z hľadiska spotreby energií neekonomické ( staré veľké okná, dvere, zateplenie strechy, obvodových múrov…),
– p. Ján Otruba mal pripomienky k pracovníkom na VPP. Že niektorí nechajú „po sebe neporiadok“, treba ich viac kontrolovať, treba počistiť rigoly, šachty, vpuste , opraviť čakáreň SAD na križovatke,
– p. Antol poďakoval p. starostovi a poslancom OZ za vykonanú prácu v tomto volebnom období, boli viaceré, úspešné kultúrne akcie v obci, opravila sa cesta a chodníky v centre obce, má ale pripomienky ku neporiadku v zbernom dvore, tiež ku čiernej skládke v Plešivej pri dome p. Štefana Karcola, tiež k nedodržiavaniu Územného plánu obce,
– p. starosta reagoval, že v zbernom dvore sa postupne nedostatky budú riešiť, asi  bude potrebné zamestnať pracovníka v tomto zbernom dvore v budúcnosti, čiernu skládku dá odstrániť pracovníkom na VPP,

– prednosta Ing. Ján Žúbor predniesol nasledovné žiadosti:

1. Odpredaj obecných neknihovaných pozemkov žiadateľom: JUDr. Jaroslavi Lášticovi, Ing. Stanislavovi Lášticovi a Ing. Antónii Žúborovej v časti Zázrivá, Stred – Mlynisko pri rodičovskom dome Ing. Antónie Žúborovej a to nasledovne:
– p. Ing. Antónii Žúborovej, bytom Stred 423, 027 05 Zázrivá –  z dôvodu vysporiadania si pozemkov bezprostredne susediacich s jej pozemkami  a to  pozemok  C KN parc. č. 921/7, ostatné plochy o výmere 21 m2 a C KN parc. č. 921/8, ostatné plochy o výmere 65 m2  , ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 36433730-78/2014 z pozemkov E KN parc. č. 20927/2, ostatné plochy o výmere 165 m2 a z parc. č. E KN 20967/5, orná pôda o výmere 72581 m2 v celosti,
– p. JUDr. Jaroslavovi Lášticovi, Stred 423, 027 05 Zázrivá a p. Ing. Stanislavovi Lášticovi, Stred 423, 027 05 Zázrivá-  z dôvodu vysporiadania si pozemkov bezprostredne susediacich s ich pozemkami  a to  pozemok  C KN parc. č. 921/4, ostatné plochy o výmere 9 m2 a C KN parc. č. 921/5, ostatné plochy o výmere 238 m2  , ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 36433730-78/2014 z pozemkov E KN parc. č. 20927/2, ostatné plochy o výmere 165 m2 a z parc. č. E KN 20967/5, orná pôda o výmere 72581 m2 v podielovom vlastníctve každý v ½-ici, za cenu 10.- €/m2, čo predstavuje u jednotlivých kupujúcich celkom sumu:
– u Ing. Antónie Žúborovej: (21+65) x 10 = 860.- €,
– u JUDr. Jaroslava Láštica a Ing. Stanislava Láštica: (9+238) x 10 = 2470.- € ( každý po 1235.- €),  pričom odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávané pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľov  a s pozemkami žiadateľov  tvoria súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 4/2014, zo dňa 24. 10. 2014, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za odpredaj uvedených pozemkov hlasovali všetci 9 prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek,  Anton Drengubiak,  Tibor Bílek, Pavol Otruba, Stanislav Žúbor, Ambróz Otruba, Peter Štyrák  a Jozef Červeň .

2. Prenájom obecného pozemku časť C KN parc. č. 583/1, zastavané plochy o výmere 12 m2 p. Ing. Miroslavovi Macekovi, Zázrivá, Dolina č. 163, za účelom postavenia drobnej stavby – včelína, ktorý bude slúžiť ako minimúzeum včelárstva a to na dobu 5 rokov. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

3. Žiadosť Ivan Skičák-AQ Plus, Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín , súkromné centrum voľného času SKIRO o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2015 na financovanie žiakov v tomto centre – OZ vzalo na vedomie a za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

4. Výšku poplatku za prenájom telocvične v školskom areály vo výške 5.-€/hod., pričom je suma  5.- € spojená s nákladmi  na energie.  Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

5. Výšku mesačného príspevku od rodičov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí pri ZŠ Zázrivá na školský rok 2014/2015 v rovnakej výške ako v minulom školskom roku: 3.-€/žiak/mesiac a výšku mesačného príspevku od rodičov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri ZŠ Zázrivá na školský rok 2014/2015 v rovnakej výške ako v minulom školskom roku: 1.-€/žiak/mesiac/krúžok.  Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

6. Príspevok od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov  spojených s hmotným zabezpečením v Materskej škole v Zázrivej za jedno dieťa za jeden mesiac vo výške 10.- €.

7. Návrh: Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zázrivá.  Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. Tento bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na internete. Schvaľovaný bude na ďalšom zasadaní OZ.

8. Zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2014 Predloženým rozpočtovým opatrením č. 5. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

9. Ing. Ján Žúbor, prednosta úradu predniesol Návrh Dodatku č. 1 ku VZN obce Zázrivá č. 7-21/2013, zo dňa 13. 12. 2013 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá. Tento bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na internete. Schvaľovaný bude na ďalšom zasadaní OZ. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

5. Príprava návrhu programového rozpočtu obce Zázrivá na roky 2015 – 2017:
Predložený návrh rozpočtu obce Zázrivá na roky 2015-2017 dostali  poslanci OZ:
– p. starosta informoval o návrhu rozpočtu obce, o jeho príjmovej a výdavkovej časti,
– p. Ing. Miroslav Macek požadoval, aby sa v rozpočte uvažovalo o podpore mladých rodín pri stavbe rodinného domu,
– p. starosta reagoval, že sa tomuto nebráni, tiež je za väčšiu podporu pri narodení dieťaťa, rodín, záujmových združení apod.  Tento návrh bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na internete. Schvaľovaný bude na ďalšom zasadaní OZ.  Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

6. – 7. Interpelácie poslancov a diskusia:
– p. starosta predniesol informáciu o kontrole NKÚ SR vykonanej v našej obci ohľadom čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo št. rozpočtu SR na budovanie protipovodňových opatrení ( hrádzok ) na území obce Zázrivá a o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov z kontroly  podľa poverenia NKÚ SR č. 753/01. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
– p. starosta ďalej informoval o návrhu vytvorenia dvoch bytov v zdravotnom stredisku / po odsťahovaní sa rodiny Truchlých/, o výmene dvoch dverí a okna na vstupe do detskej ambulancie, o asfaltovaní cesty v Doline,
– p. Anton Drengubiak požaduje opravu-zníženie uličných vpustí na ceste na „Vyšnom konci“ ( od budovy Urbáru smerom nahor),
– p. Stanislav Žúbor navrhoval, aby sa zverejnili výdavky a príjmy na  ZŠ a MŠ, tiež aj to, že v podkroví Domu služieb s galériou sú voľné priestory na zriadenie bytových priestorov, ak by boli záujemcovia,
– p. Tibor Bílek upozornil na vyčistenie kanála nad Domom dôchodcov v Havranej.

8. Schválenia uznesenia:
– Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a všetci 8 prítomní poslanci ho aj schválili. Jeden poslanec – Ing. Miroslav Macek nebol prítomný na hlasovaní.

9. Záver:
– p. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť, zvlášť poslancom za ich prácu v tomto volebnom období a ukončil zasadanie OZ.

Zapisovateľ:  Ing. Ján Žúbor
JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

Overovatelia zápisnice:
Ambróz Otruba
Peter  Štyrák

link na stiahnutie vo forme PDF tu:

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 24.10.2014