Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 28.08.2015

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 28.08.2015  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 5 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce. Program zasadania OZ prečítal p. starosta,  ktorí aj všetci 5 prítomní poslanci schválili.

2.  Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov zápisnice: Jana Pazderová a Pater Štyrák.

3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Anton  Drengubiak, člen: Stanislav  Žúbor, člen: Jozef  Červeň.

4. Schválenie vytvorenia rozpočtovej organizácie obce – Základná škola Zázrivá s materskou školou Zázrivá:
– p. starosta informoval, že od 1. 9. 2015 bude zriadená  Základná škola s materskou školou Zázrivá, Stred 122 a jej:
– Školská jedáleň
– Školský klub detí
– Centrum  voľného času.

OZ schválilo:
1. Zrušenie rozpočtovej organizácie obce Zázrivá – Základnej školy Zázrivá, Stred 122 a jej:
– Školskej jedálne
– Školského klubu detí
– Centra voľného času.

2. Zrušenie rozpočtovej organizácie obce Zázrivá – Materskej školy Zázrivá, Stred 172.

3. Zriadenie Základnej školy s materskou školou Zázrivá, Stred 122 a jej:
– Školskej jedálne
– Školského klubu detí
– Centra voľného času
s právnou subjektivitou s účinnosťou od 01. 09. 2015.   Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

4. Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou Zázrivá, Stred 122. Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

5. Rôzne veci týkajúce sa obce  a občanov:
Ing. Ján Žúbor, prednosta úradu predniesol nasledovné žiadosti:
–  Žiadosť p. Jozefa Kršku, Stred 78, Zázrivá o prenájom obecného neknihovaného pozemku časť E KN parc. č. 20967/1 o výmere cca 55 m2. OZ vzalo uvedenú žiadosť na vedomie, za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci. Žiadosť bude potrebné preveriť v teréne, informovať susedov žiadateľa o jeho žiadosti.

–  Žiadosť Spišskej katolíckej charity, Dom Charitas Zázrivá 416 o finančný príspevok na výstavbu Lurdskej jaskyne pri Dome Charitas – OZ ju vzalo na vedomie a za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

– Zámer odpredať obecný pôvodne neknihovaný pozemok žiadateľovi Ing. Miroslavovi Kazárikovi, Havrania 25, 027 05 Zázrivá – C KN parc. č. 3109/7 – zast. plochy o výmere 34 m2, vytvorený z E KN parc. č. 20848/2, ostatné plochy o výmere 92 m2  v zmysle GP č. 30216621-088/2015  v k.  ú. Zázrivá, Havrania za cenu: 10.-€/m2. Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

–  Zámer odpredať obecný pôvodne neknihovaný pozemok žiadateľovi Jánovi Kazárikovi, Havrania 25, 027 05 Zázrivá – C KN parc. č. 3109/3 – zast. plochy o výmere 31 m2 a C KN parc. č. 3109/5 – zast. plochy o výmere 27 m2 vytvorené z E KN parc. č. 20848/2, ostatné plochy o výmere 92 m2  v zmysle GP č. 30216621-088/2015  v k.  ú. Zázrivá, Havrania za cenu: 10.-€/m2. Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

–  Zámer odpredať obecný pôvodne neknihovaný pozemok žiadateľovi Milanovi Kázikovi a manž. Márii  Kázikovej, Ráztoky 92, 027 05 Zázrivá –  E KN parc. č. 21300/3 – ostatné plochy  o výmere 6653 m2, ale len časť o výmere   cca 250 m2  v k.  ú. Zázrivá, Ráztoky  za cenu: 10.-€/m2. Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

– prítomný p. Jozef Kôpka znova požiadal o dlhodobý nájom obecného pôvodne neknihovaného pozemku – časti pozemku parc. č. E KN 20967/5, vodné plochy ( poniže zastávky SAD na križovatke smerom na Párnicu) za účelom vytvorenia prevádzky Turisticko informačnej kancelária spojenej s predajom výrobkov zo Zázrivej ( syrové výrobky, suveníry a pod.)  o výmere cca 50 m2.
– p. starosta odpovedal, že najskôr bude potrebné riešiť zastávku SAD, jej posunutie, potom sa môže riešiť vytvorenia prevádzky Turisticko informačnej kancelárie ( tiež bude potrebný súhlas Správy a údržby ciest ŽSK, nakoľko sa jedná o štátnu cestu II. triedy).

6. – 7. Interpelácie poslancov a diskusia:
– p. Stanislav Žúbor sa informoval o zákaze vjazdu na lesnú cestu smerom do Oravskej Lesnej, p. starosta odpovedal, že značku odsadili Štátne lesy bez súhlasu obce Zázrivá, ako aj bez súhlasu  Okresného úradu  Dolný Kubín, odboru pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, teda značka je osadená neoprávnene. Tiež je osadená na pozemku Urbáru, poz. spol. Zázrivá a to bez jeho súhlasu. P. starosta bude jednať so Štátnymi lesmi o povolenie pre občanov Zázrivej využívať túto cestu.

– tiež upozornil na potrebu vyčistenia rigolov na ceste v Ráztokách (Rovienky), na úpravu potôčika od Mačínca, na presunutie 1100 l kontajnera od betónového mosta ( p. Drengubiakovej) na zberný dvor, na potrebu opílenia lipy pri dome Rudolfa Kurtulíka smerom ku betónovému mostu,

– p. Jozef Červeň navrhol vypíliť krovie, pokosiť trávu popri ceste v Končitej, na opravu vody v cintoríne, ktorá v súčasnosti netečie, na zapínanie verejného osvetlenia v Ráztokách cca o 03.50 hod.,

– p. Mgr. Jozref Kazárik, hlavný kontrolór upozornil na potrebu postriekania chodníkov z dlažby v cintoríne proti burine, tiež navrhol, aby sa riešila kuchynka v kultúrnom dome, niektoré el. spotrebiče nefungujú, dlažba je v hroznom stave, o potrebe zakúpenia väčšej chladničky ( na koláče počas svadieb…). P. starosta informoval, že bude asi potrebné od 01. 01. 2016 ukončiť prenájom cukrárne, rozväčšiť priestory kuchynky, zakúpiť potrebné el.
spotrebiče, vymeniť dlažbu, rozvody elektriky apod.

– p. Jana Pazderová informovala, že Technické služby Ružomberok nevysypali kontajner v Havranej u Pagerkovcov, upozorniť ich na to.

8. Schválenie uznesenia:
– návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Anton Drengubiak a všetci 5 prítomní poslanci ho schválili.

9. Záver:
– p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Zapísal: Ing. Ján  Žúbor

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  Obce  Zázrivá

Overovatelia zápisnice:  Jana  Pazderová, Peter  Štyrák

link na stiahnutie vo formáte PDF tu:

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 28.08.2015