Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 29.05.2015

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa : 29. 05.  2015  na obecnom úrade v Zázrivej  od 16. 00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 7 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce, ako aj  ostatných prítomných  občanov  na    zasadaní obecného zastupiteľstva. Program zasadania OZ prečítal p. starosta, ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili.

2.  Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov zápisnice: Ambróz Otruba a Peter Štyrák.

3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík,  člen: Jozef Červeň a Ing. Radovan Lupták.

4. Rôzne:
– Ing. Ján Žúbor, prednosta úradu predniesol nasledovné žiadosti občanov:
1. Žiadosť  p. Jaroslava  Matúša, Ráztoky 87, Zázrivá o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku  –  E KN parc. č. 20911/14 – ostatné plochy o výmere 18 m2 , k. ú. Zázrivá, Ráztoky, ktorý sa nachádza pri jeho pozemkoch z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome s. č. 87. OZ schválilo  odpredaj uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2 , čo predstavuje celkom: 180.- €, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa  a s pozemkami žiadateľa  tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2015, zo dňa 29. 05. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za  odpredaj uvedeného pozemku hlasovali všetci  7  prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták,  Anton Drengubiak,  Mgr. Marek Bílek, Ambróz Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň ( pri hlasovaní neboli prítomní 2 poslanci – Jana Pazderová a  Stanislav Žúbor ).

2) Erik Lacko, Havrania 71, Zázrivá – žiadosť o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku – časť   E KN parc. č. 20967/7 – vodné plochy o výmere 132 m2, ale v zmysle GP č. 30216621-025/2004, pozemok zobrazený ako C KN parc. č. 3383/8, zast. pl. o výmere 37 m2 v k. ú. Zázrivá, Havrania z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome. OZ schválilo odpredaj uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2 , čo predstavuje celkom: 370.- €, pričom odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa  a s pozemkami žiadateľa  tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2015, zo dňa 29. 05. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za  odpredaj uvedeného pozemku hlasovali všetci  7  prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták,  Anton Drengubiak,  Mgr. Marek Bílek, Ambróz Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň ( pri hlasovaní neboli prítomní 2 poslanci – Jana Pazderová a  Stanislav Žúbor ).

3. Štefan Kysel, Cyrila a Metoda 1315/7, 987 04 Bánovce nad Bebravou –  žiadosť o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku – E KN parc. č. 13367/2, orná pôda o výmere 82 m2, k. ú. Zázrivá, Ráztoky z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome. OZ schválilo zámer odpredaja uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2 , čo predstavuje celkom: 820.- €, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa  a s pozemkami žiadateľa  tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2015, zo dňa 29. 05. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci  7  prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták,  Anton Drengubiak,  Mgr. Marek Bílek, Ambróz Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň ( pri hlasovaní neboli prítomní 2 poslanci – Jana Pazderová a  Stanislav Žúbor ).

4. Milan Kázik a manž. Mária Káziková, Ráztoky 92, Zázrivá –  žiadosť o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku – E KN parc. č. 20911/7, ostatné plochy o výmere 32 m2, k. ú. Zázrivá, Ráztoky z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome. OZ schválilo zámer odpredaja uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2 , čo predstavuje celkom: 320.- €, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľov  a s pozemkami žiadateľov  tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2015, zo dňa 29. 05. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci  7  prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták,  Anton Drengubiak,  Mgr. Marek Bílek, Ambróz Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň ( pri hlasovaní neboli prítomní 2 poslanci – Jana Pazderová a  Stanislav Žúbor ).

5. Štefan Paľa, Mútne 735,  –  žiadosť o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku – časť E KN parc. č. 20948/2, ostatné plochy o výmere 394 m2, ale iba cca 60 m2  k. ú. Zázrivá, Ráztoky z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome a pod hospodárskou budovou. OZ schválilo zámer odpredaja uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2 ,  pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľov  a s pozemkami žiadateľov  tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2015, zo dňa 29. 05. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci  7  prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták,  Anton Drengubiak,  Mgr. Marek Bílek, Ambróz Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň ( pri hlasovaní neboli prítomní 2 poslanci – Jana Pazderová a  Stanislav Žúbor ). Ku odpredaju je potrebné doložiť geometrický plán na odkupovaný pozemok.

6. Žiadosť o znovu vydanie súhlasu na prevádzkovanie pobočky stávkovej kancelárie Niké, s.r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava v zariadení Bar Skala, Stred 439, Zázrivá. OZ schválilo a za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

7. Žiadosť o jednorázové predĺženie prevádzkového času v prevádzke Penzión Havrania, žiadateľa El Toro, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina  v dňoch : 11. 07. 2015, 01. 08. 2015, 08. 08. 2015 a 22. 08. 2015 v čase od 22,00 do 06,00 hod. za podmienky: nebude nadmerné rušenie nočného kľudu, znečistenie okolia. OZ schválilo a za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

8. Žiadosť o Zriadenie Súkromnej umeleckej školy v Zázrivej žiadateľovi: Akadémia muzika, o. z., sídlo: Školská 104, 013 06 Terchová. Zástupcovia p. Vladimír Moravčík a p. Andrej Dostál uviedli, že majú záujem v našej obci založiť Súkromnú umeleckú školu, ktorá by bola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR, zdrojom by boli finančné prostriedky, ktoré dostávajú obce z podielových daní. Výchovné-vyučovací proces bude zabezpečený podľa platných učebných osnov MŠVVaŠ SR v umeleckom smere: hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor. Predpokladaný počet žiakov by mal byť cca 200, z toho 180 do 15 rokov a 20 nad 15 rokov, záujem prejavili aj deti z okolitých obcí.  Prínosom bude poskytnutie umeleckého vzdelávania a voľnočasové aktivity pre deti, mládež, prípadne aj pre dospelých, zvýši sa dostupnosť umeleckého vzdelávania pre obyvateľov Zázrivej ( najbližšie ZUČ sú v Dolnom Kubíne a v Belej), žiaci po ukončení vzdelávania dostanú absolventské vysvedčenie, ktoré im umožní pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých umeleckých školách  , či pedagogických školách, pozdvihne sa úroveň amatérskych súborov v obci, môžu byť založené nové umelecké telesá, škola sa chce aktívne podieľať na zachovaní a rozvíjaní Zázrivských ľudových tradícií.  Umelecká škola by bola umiestnená v priestoroch základnej školy , ktoré sú nevyužité, resp. v ktorých doobeda prebiehal vyučovací proces žiakov ZŠ,
– p. Valéria Juríková mala pripomienku,  že niektoré triedy slúžia zároveň ako kabinety na rôzne pomôcky, tiež umelecká škola bude mať svoje pomôcky, hudobné nástroje, aby nevznikli zbytočné problémy,
– p. starosta informoval, že sa budú na vyučovanie umeleckej školy využívať voľné triedy, resp. triedy, ktoré nie sú zároveň aj kabinetmi, ohľadom presťahovania MŠ do ZŠ informoval, že to bude prichádzať do úvahy najskôr od 1. 9. 2016, ak bude všetko pripravené,
– p. Mgr. Jozef Kazárik navrhol, že napr. tanečná miestnosť by mohla byť v galérii, ktorá sa doposiaľ takmer nevyužíva,
– žiadatelia tiež prehlásili, že od obce Zázrivá nebudú požadovať ďalšie finančné prostriedky nad rámec normatív na žiakov, budú sa podieľať na úhrade energií, čím sa znížia náklady ZŠ a obce,
– OZ schválilo žiadosť a za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

9. Žiadosť o prenájom pozemku p. Zuzany Kôpkovej, Petrová 27, Zázrivá pri zastávke SAD na križovatke smerom Petrová, za účelom zriadenia Turisticko-informačnej kancelárie spojenej s predajom syrových výrobkov, suvenírov. OZ vzalo túto žiadosť na vedomie, za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci a bude prejednaná v obecnej rade a následne v OZ.

10. Žiadosť o finančný príspevok p. Ing. Jána Chovanca, SNP 1200/13, Dolný Kubín na prístupovú cestu s mostom.  OZ vzalo túto žiadosť na vedomie,  za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

11. Žiadosť o pridelenie obecného bytu p. Boženy Kôpkovej, Stred 422, Zázrivá. OZ vzalo túto žiadosť na vedomie,  za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. Žiadosť sa bude evidovať.

12. P. starosta informoval o Závere z opätovnej administratívnej kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu pre projekt „ Rekonštrukcia Základnej školy Zázrivá…“ z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. OZ vzalo na vedomie,  za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

13. P. starosta informoval o Upozornení prokurátora podľa § 28, ods. 1, zákona č. 153/2001 Z.z., ohľadom VZN o vymedzení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov. OZ uložilo obecnému úradu pripraviť návrh VZN obce Zázrivá na vymedzenie miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v súlade so zákonmi o voľbách. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

14. P. starosta informoval o  Upozornení prokurátora o povinnosti viesť evidenciu školskej dochádzky u detí, ktoré majú povinnosť školskej dochádzky. OZ vzalo na vedomie a za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

15. P. starosta informoval o liste z kancelárie prezidenta SR, z kancelárie predsedu vlády SR a z kancelárie verejného ochrancu práv, ohľadom listu petičného výboru za zachovanie budovy materskej školy deťom materskej školy. OZ vzalo na vedomie a za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

16. P. starosta predniesol návrh Rozpočtového  opatrenia  č. 2 obce Zázrivá o úprave rozpočtu na rok 2015. OZ vzalo na vedomie a za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

17. P. starosta predniesol návrh Rozpočtového  opatrenia  č. 3 obce Zázrivá o úprave rozpočtu na rok 2015. OZ  ho schválilo a za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

18. Informáciu starostu obce o vykonanej kontrole evidencie detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky Okresným školským úradom v sídle kraja OZ vzalo na vedomie a za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

19. Informáciu starostu obce o odvolaní proti postupu stavebného úradu Zázrivá – odstránenie nepovolenej stavby oplotenia, podanom p. Ing. Františkom Smiškom, Stred 279, Zázrivá. OZ vzalo informáciu na vedomie.

5.  Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu za rozpočtový rok 2014:
– predniesol hl. kontrolór Mgr. Jozef Kazárik a je prílohou tejto zápisnice.

6.  Schválenie  Záverečného účtu za rozpočtový rok 2014:
– p. starosta informoval o Záverečnom účte obce za rozpočtový rok 2015,
– p. Mgr. Jozef Kazárik, hl. kontrolór predniesol návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo:
a) prerokovalo
1/ záverečný účet za r. 2014
2/ stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za r. 2014
b) berie na vedomie
1/ plnenie programového rozpočtu za r. 2014
2/ stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za r. 2014
c) schvaľuje
I. celoročné hospodárenie
– bežné príjmy obce 1 202 054,54 €
– bežné výdavky obce 629 296,80 €
– bežné príjmy ZŠ 17 423,66 €
– bežné výdavky ZŠ 521 448,54 €
– celkový prebytok bežného rozpočtu 68 732,86 €
– kapitálové príjmy  34 128,80 €
– kapitálové výdavky 82 290,58 €
– schodok kapitálového rozpočtu – 48 161,78 €
– príjmové FO  33 731,96 €
– výdavkové FO  0.- €
– hospodársky výsledok  FO  33 731,96 €
II. celkový výsledok hospodárenia obce Zázrivá za r. 2014 vo výške:  54 303,04 €
III. vylúčenie z prebytku o nevyčerpané prostriedky zo ŠR, z fondu prevádzky, údržby a opráv, z účelovo viazaných darov a z účelovo poskytnutých preddavkov v sumu : 20 710,00 €
IV. prevod prebytku rozpočtu za rok 2014 zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b)  zákona č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do rezervného fondu v čiastke: 33 593,04 €
V. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 na tvorbu rezervného fondu vo výške 33 593,04 €.
VI. Záverečný účet obce Zázrivá za rok 2013 a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

7.  Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 2015:
– predniesol hl. kontrolór Mgr. Jozef Kazárik a je prílohou tejto zápisnice.

8. – 9. Interpelácie poslancov, diskusia:
– p. starosta informoval o pripravovanej akcii „Halušky 2015 spojené s bačovským redigom“, ktorá sa bude konať 20. 06. 2015. Obec zabezpečí vybudovanie zrubovej koliby pri pódiu za materskou školou, vybuduje sa košiar pre ovce, p. Stanislav Otruba v spolupráci s MAS-kou Terchová zabezpečia bačovský riad, zvonce, baču, ovce na „bačovský redig“.

10. Schválenie uznesenia:
– Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a všetci 9 prítomní poslanci ho aj schválili.

11. Záver:
– p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Zapísal: Ing. Ján  Žúbor

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  Obce  Zázrivá

link na stiahnutie vo formáte PDF tu:

halusky 2015

 

– bežné príjmy obce 1 202 054,54 €

– bežné výdavky obce 629 296,80 €

– bežné príjmy ZŠ 17 423,66 €

– bežné výdavky ZŠ 521 448,54 €

– celkový prebytok bežného rozpočtu 68 732,86 €

– kapitálové príjmy 34 128,80 €

– kapitálové výdavky 82 290,58 €

– schodok kapitálového rozpočtu – 48 161,78 €

– príjmové FO 33 731,96 €

– výdavkové FO 0.- €