Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 31.07.2015

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 31. 07.  2015  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 6 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce. Program zasadania OZ prečítal p. starosta,  ktorí aj všetci prítomní poslanci schválili.
2.  Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov zápisnice: Jozef Červeň a Stanislav Žúbor.
3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Anton Drengubiak, člen: Bc. Jozef Jurík, člen: Peter Štyrák.

4.  Projekt Modernizácia  verejného osvetlenia v obci Zázrivá:
– p. starosta informoval o projekte Modernizácia  verejného osvetlenia v obci Zázrivá, uviedol, že okrem výmeny svetelných bodov sa vymenia aj káble verejného osvetlenia, ktoré sú v niektorých úsekoch v zlom technickom stave. Projekt počíta s osadením 495 nových svetelných bodov – LED lámp ( v súčasnosti je 313 svetelných bodov), bude 5-ročný monitoring projektu, spoluúčasť obce je 5 %, čo je cca 30.000.- € pri predpokladanom realizovanom projekte v hodnote 600.000.- €, ovládanie bude centrálne, bude vytvorených 10 obvodov, samotný projekt je tiež oprávnený náklad a bude uhradený z pridelenej dotácie, ak ju dostaneme. Uzávierka projektov je do 30. 09. 2015 a do konca roku 2015 sa projekt musí aj
zrealizovať.
– p. Bc. Jozef Jurík sa informoval, či ovládanie osvetlenia bude po vedení el. rozvodu alebo telefonicky za nejaký ročný paušál, p. starosta to preverí a bude poslancov informovať, tiež sa informoval, či svetlo z lámp bude „teplé“, ktoré je príjemnejšie na oči alebo  „studené“, ktoré je na oči menej príjemné, ale má väčšiu svietivosť, aj toto p. starosta preverí.
– OZ schválilo Podanie žiadosti na Modernizáciu verejného osvetlenia v obci Zázrivá so spoluúčasťou  obce vo výške 5 % z realizovanej ceny projektu.  Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
– OZ schválilo Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky na spoluúčasť projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá vo výške 30.000.-€.
Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

5. Úprava rozpočtu obce Zázrivá na rok 2015:
– p. starosta prečítal návrh na  Zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2015 – v Základnej škole rozpočtovým opatrením č.  4/2015, čo aj všetci 6 prítomní poslanci schválili.
– p. starosta prečítal návrh na  Zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2015  rozpočtovým opatrením č.  5/2015, čo aj všetci 6 prítomní poslanci schválili.

6. -7. Interpelácie poslancov, diskusia:
– p. Ing. Lupták navrhol, aby pracovníci na VPP aj po jednotlivých osadách vyčistili rigoly popri obecných cestách, povypilovali krovie popri týchto cestách, vykosili trávu, opravili, počistili autobusové čakárne a pod.
– p. Jozef Červeň tiež upozornil na potrebu zlepšenia prehľadu na cestách,  hlavne v Havranej, Kozinskej a Plešivej ( vyrúbať krovie, opíliť konáre zasahujúce do ciest, pokosenie trávy ).
– p. Mgr. Jozef Kazárik uviedol, že na dočasnom zbernom mieste na predkládku odpadov je poriadok, o ktorý sa dobre stará p. Jozef Zaťko, s ktorým bude asi potrebné uvažovať aj ďalej.
– p. Ing. Lupták navrhol, aby sa štrkom opravila cesta v Kozinskej okolo Babišov a následne zhutnila zavalcovaním, tiež je tam potrebné zriadiť odvodňovací rigol popri tejto ceste, nakoľko je v zlom stave, ako aj osadenie priečnych odvodňovacích žľabov, čo aj  všetci prítomní poslanci  schválili.
– p. starosta informoval o požiadavke osadenia dvoch priečnych odvodňovacích žľabov na ceste v Ráztokách ( poza Ľudovíta Skubeňa), čo aj  všetci prítomní poslanci  schválili.
– p. Ing. Lupták navrhol, aby sa vypracoval pasport obecných mostov a lavíc, nakoľko niektoré sú v zlom technickom stave,  treba ich postupne poopravovať ( lavica do Jánoštínov…)
– p. Jozef Červeň tiež upozornil na parkovanie áut pred Skalou, treba na ceste vyznačiť parkovacie miesta a kontrolovať dodržiavanie parkovania, nakoľko je problém otočiť sa s autobusmi na tomto parkovisku pre rôzne parkujúce autá.

8. Schválenie uznesenia:
– návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Anton Drengubiak a všetci 6 prítomní poslanci ho aj schválili.

9. Záver:
– p- starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Zapísal: Ing. Ján  Žúbor

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  Obce  Zázrivá

Overovatelia zápisnice: Jozef  Červeň, Stanislav  Žúbor

link na stiahnutie vo formáte PDF tu:
Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 31.07.2015