Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej – pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 13. 12. 2012 / štvrtok / o 15.30 hod, na obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. VZN obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá.
6. VZN obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá.
7. VZN obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá.
8. VZN obce Zázrivá o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.
9. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2013-2015.
10. Interpelácie poslancov.
11. Diskusia.
12. Schválenie uznesenia.
13. Záver.

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá