Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá   zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

09.  02.  2012  / štvrtok /   o 15.30 hod.  na Obecnom úrade v Zázrivej

s týmto programom:
1.   Otvorenie zasadnutia.
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.   Voľba  návrhovej  komisie.
4.   Voľba hlavného kontrolóra obce.
5.   Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
6.  Interpelácie poslancov.
7.  Diskusia.
8.  Schválenie uznesenia.
9.  Záver.

Mgr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá