Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá  zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 31.05.2013 (piatok) o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Stanovisko hl. kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Zázrivá za rozpočtový rok 2012
6. Schválenie Záverečného účtu obce Zázrivá za rozpočtový rok 2012
7. Interpelácie poslancov.
8. Diskusia.
9. Schválenie uznesenia.
10. Záver.

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej