Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá  zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
27.09.2013 (piatok) o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Úprava rozpočtu obce na rok 2013.
6. Interpelácie poslancov.
7. Diskusia.
8. Schválenie uznesenia.
9. Záver.

 

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej